Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
26 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research SSA-ICL: Multi-domain adaptive attention with intra-dataset continual learning for Facial expression recognition (Pending publish) Hongxiang Gao, Min Wu, Zhenghua Chen, Yuwen Li, Xingyao Wang, Shan An, Jianqing Li, Chengyu Liu Neural Networks
7 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Efficient Perturbation Inference and Expandable Network for continual learning Fei Du, Yun Yang, Ziyuan Zhao, Zeng Zeng Neural Networks
15 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Bayesian optimization techniques for high-dimensional simulation-based transportation problems Timothy Tay, Carolina Osorio Transportation Research Part B: Methodological
6 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Tf-GCZSL: Task-free generalized continual zero-shot learning Chandan Gautam, Sethupathy Parameswaran, Ashish Mishra, Suresh Sundaram Neural Networks
30 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research P2T: Pyramid Pooling Transformer for Scene Understanding Yu-Huan Wu, Yun Liu, Xin Zhan, Ming-Ming Cheng IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
22 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research Traversability analysis with vision and terrain probing for safe legged robot navigation Garen Haddeler, Meng Yee (Michael) Chuah, Yangwei You, Jianle Chan, Albertus H. Adiwahono, Wei Yun Yau, Chee-Meng Chew Frontiers in Robotics and AI
11 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research GCM: Efficient video recognition with glance and combine module Yichen Zhou, Ziyuan Huang, Xulei Yang, Marcelo Ang, Teck Khim Ng Pattern Recognition
10 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research ADAST: Attentive Cross-Domain EEG-Based Sleep Staging Framework With Iterative Self-Training Emadeldeen Eldele, Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li, Cuntai Guan IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence
3 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research Position Encoding Based Convolutional Neural Networks for Machine Remaining Useful Life Prediction Ruibing Jin, Min Wu, Keyu Wu, Kaizhou Gao, Zhenghua Chen, Xiaoli Li IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica
28 Jul 2022 SERC Institute of High Performance Computing COSM2IC: Optimizing Real-Time Multi-Modal Instruction Comprehension Dulanga Weerakoon, Vigneshwaran Subbaraju, Tuan Tran, Archan Misra IEEE Robotics and Automation Letters