Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Oct 2024 SERC Institute of High Performance Computing  Prediction of Vessel Arrival Time to Pilotage Area Using Multi-Data Fusion and Deep Learning Xiaocai Zhang, Xiuju Fu, Zhe Xiao, Haiyan Xu, Xiaoyang Wei, Jimmy Koh, Daichi Ogawa, Zheng Qin 2023 IEEE 26th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)
27 Jun 2024 SERC Institute for Infocomm Research Unveiling the Dynamics of Learning Behaviors in Learning K-12 Math: An Exploration of an ASSISTments Dataset (Pending publish) Junsong Huang, Arya Radhakrishnan , Timothy Lee, Min Lee, Janice Lum, Guimei Liu, Jung Jae Kim 2024 IEEE Conference on Artificial Intelligence (CAI)
18 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Reinforced Knowledge Distillation for Time Series Regression Qing Xu, Keyu Wu, Min Wu, Kezhi Mao, Xiaoli Li, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Artificial Intelligence
23 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Visual-Policy Learning Through Multi-Camera View to Single-Camera View Knowledge Distillation for Robot Manipulation Tasks Cihan Acar, Kuluhan Binici, Alp Tekirdağ, Yan Wu IEEE Robotics and Automation Letters
20 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Local–Global Correlation Fusion-Based Graph Neural Network for Remaining Useful Life Prediction Yucheng Wang, Min Wu, Ruibing Jin, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
8 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Harmonizing Base and Novel Classes: A Class-Contrastive Approach for Generalized Few-Shot Segmentation Weide Liu, Zhonghua Wu, Yang Zhao, Yuming Fang, Chuan-Sheng Foo, Jun Cheng, Guosheng Lin International Journal of Computer Vision
8 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Going Deeper into Recognizing Actions in Dark Environments: A Comprehensive Benchmark Study Yuecong Xu, Haozhi Cao, Jianxiong Yin, Zhenghua Chen, Xiaoli Li, Zhengguo Li, Qianwen Xu, Jianfei Yang International Journal of Computer Vision
7 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Revisiting Computer-Aided Tuberculosis Diagnosis Yun Liu, Yu-Huan Wu, Shi-Chen Zhang, Li Liu, Min Wu, Ming-Ming Cheng IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
27 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research Robust Meta-Representation Learning via Global Label Inference and Classification Ruohan Wang, John Isak Texas Falk, Massimiliano Pontil, Carlo Ciliberto IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
13 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research Continual Learning, Fast and Slow Quang Pham, Chenghao Liu, Steven C. H. Hoi IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence