Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation

Publication date Article title Author(s)
17 Jul 2023 Developing concentrated emulsion gel hybrids structured by natural food fibres Zhan Lun Alan Tan, Pui Yeu Phoon
16 Jul 2023 Are plant-based meat analogues richer in minerals than their meat counterparts? Michelle Ting Yun Yeo, Xinyan BI, Christiani Jeyakumar Henry
29 Jun 2023 A Comprehensive Review of Pea (Pisum sativum L.): Chemical Composition, Processing, Health Benefits, and Food Applications Ding-Tao Wu, Wen-Xing Li, Jia-Jia Wan, Yi-Chen Hu, Ren-You Gan, Liang Zou
12 Jun 2023 Comparison of Soluble Dietary Fibers Extracted from Ten Traditional Legumes: Physicochemical Properties and Biological Functions Dingtao Wu, Jiajia Wan, Wenxing Li, Jie Li, Wang Guo, Xiaoqin Zheng, Ren-You Gan, Yichen Hu, Liang Zou
7 Jun 2023 Edible Osmanthus fragrans flowers: aroma and functional components, beneficial functions, and applications Jiani Yang, Ting Gu, Yongtong Lu, Yuejia Xu, Ren-You Gan, Siew Bee Ng, Quancai Sun, Ye Peng
2 Jun 2023 New insights into the protection of dietary components on anxiety, depression, and other mental disorders caused by contaminants and food additives Ruo-Gu Xiong, Jiahui Li, Jin Cheng, Si-Xia Wu, Si-Yu Huang, Dan-Dan Zhou, Adila Saimaiti, Ao Shang, Guo-Yi Tang, Hua-Bin Li, Ren-You Gan, Yibin Feng
18 May 2023 Quality evaluation of citrus varieties based on phytochemical profiles and nutritional properties Huan Guo, Yin-Jian Zheng, Ding-Tao Wu, Xu Du, Hong Gao, Mutamed Ayyash, De-Guang Zeng, Hua-Bin Li, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan
12 May 2023 Effects of proteins and fats on the physicochemical, nutritional and sensory properties of plant‐based frozen desserts Felicia Siew Kay Ng, Jie Hong Chiang, Grace Cui Fang Ng, Cheryl Si Hui Lee, Christiani Jeyakumar Henry
18 Apr 2023 Mechanistic Middle-Out Physiologically Based Toxicokinetic Modeling of Transporter-Dependent Disposition of Perfluorooctanoic Acid in Humans Jieying Lin, Sheng Yuan Chin, Shawn Pei Feng Tan, Hor Cheng Koh, Eleanor Jing Yi Cheong, Eric Chun Yong Chan, James Chun Yip Chan
10 Apr 2023 Bioactive compounds and health benefits of pomegranate: An updated narrative review Jin Cheng, Jiahui Li, Ruo-Gu Xiong, Si-Xia Wu, Si-Yu Huang, Dan-Dan Zhou, Adila Saimaiti, Ao Shang, Yibin Feng, Ren-You Gan, Hua-Bin Li