Institute of Materials Research and Engineering

Publication date Article title Author(s)
28 Oct 2023 Application of light redirecting panels to improve sunlight utilization in multi-tiered vertical farming systems Yeong Yuh Lee, Johnathan Yik, Eleen Huey Hong Koay, Hooi Hong Lau
13 Oct 2023 Unveiling the critical role of rheology modifiers in additive manufacturing of geopolymers and their mechanical properties Siqi Ma, Shuai Fu, Tingting Yang, Ke Li, Guoliang Chen, Qiuzuo Dong, Peigang He, Zhenlin Sun, Xiaoming Duan, Dechang Jia, Paolo Colombo, Yu Zhou
11 Oct 2023 Mesoscopic chemical heterogeneities in laser powder bed fused CoCrMo and Ni mixed powders and their effect on the mechanical properties Siyuan Wei, Yakai Zhao, Baicheng Zhang, Pei Wang, Upadrasta Ramamurty
14 Sep 2023 In-Sensor Computing Realization Using Fully CMOS-Compatible TiN/HfOx based Neuristor Array HAIZHONG ZHANG, Peng Qiu, Yaoping Lu, Xin Ju, DongZhi Chi, Kwang Sing Yew, Minmin Zhu, Shaohao Wang, Rongshan Wei, Wei Hu
9 Sep 2023 Suppression of epitaxial grain growth in laser powder bed fusion fabricated Inconel 625 through intermittent variation of the build layer thickness Jie Zhu, Jintao Xu, Hiroyuki Kokawa, Yakai Zhao, Kai Feng, Zhuguo Li, Upadrasta Ramamurty
9 Sep 2023 InP Quantum Dots Tailored Oxide Thin Film Phototransistor for Bioinspired Visual Adaptation Zhixiang Gao, Xin Ju, HAIZHONG ZHANG, Xiaohan Liu, Hongyu Chen, Wanfa Li, Hongliang Zhang, Lingyan Liang, Hongtao Cao
29 Aug 2023 Understanding SEI evolution during the cycling test of anode-free lithium-metal batteries with LiDFOB salt Naufal Hanif Hawari, Huiqing Xie, Achmad Prayogi, Afriyanti Sumboja, Ning Ding
19 Aug 2023 A novel methodology to estimate hydrogen diffusivity and its applications in revealing hydrogen effects in CoCrNi medium-entropy alloy versus 316L stainless steel Dong-Hyun Lee, Yun Hee An, Yakai Zhao, Ju Hyeok Lee, Hyun You Kim, You Sub Kim, Soo Yeol Lee
18 Aug 2023 Origins of Charge Mobility Decreasing from Stretching–Releasing Cycles in Polymer Semiconductors Xi Chen, Ke Li, Benzhi Min, Zibiao Li, Lian Duan, Haoyuan Li, Shuzhou Li
14 Aug 2023 Endoproteolysis of Oligopeptide-Based Coacervates for Enzymatic Modeling Zhicheng Jin, Chuxuan Ling, Wonjun Yim, Yu-Ci Chang, Tengyu He, Ke Li, Jiajing Zhou, Yong Cheng, Yi Li, Justin Yeung, Ruijia Wang, Pavla Fajtová, Lubna Amer, Hedi Mattoussi, Anthony J. O’Donoghue, Jesse V. Jokerst