Institute of Materials Research and Engineering

Publication date Article title Author(s)
21 Oct 2022 Chiral Spin Textures for Next-Generation Memory and Unconventional Computing M. S. Nicholas Tey, Xiaoye Chen, Anjan Soumyanarayanan, Pin Ho
18 Oct 2022 Machine learning for a sustainable energy future Zhenpeng Yao, Yanwei Lum, Andrew Johnston, Luis Martin Mejia-Mendoza, Xin Zhou, Yonggang Wen, Alán Aspuru-Guzik, Edward H. Sargent, Zhi Wei Seh
17 Oct 2022 Role of oxygen vacancy in metal oxides for photocatalytic CO2 reduction Wenbin Jiang, Hongyi Loh, Beverly Qian Ling Low, Houjuan Zhu, Jingxiang Low, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Enyi Ye, Yujie Xiong
13 Oct 2022 A realistic take on MXenes for electrochemical reduction of carbon dioxide Carina Yi Jing Lim, Albertus D. Handoko, Zhi Wei Seh
30 Sep 2022 Atomic scale controlled tunnel oxide enabled by a novel industrial tube‐based PEALD technology with demonstrated commercial TOPCon cell efficiencies > 24% Baochen Liao, Weiliang Wu, Reuben J. Yeo, Xinyuan Wu, Sheng Ma, Qiang Wang, Yimao Wan, Xiaodong Su, Wenzhong Shen, Xiang Li, Weimin Li, Guoqiang Xing, Bram Hoex
23 Sep 2022 Nanocavity-induced trion emission from atomically thin WSe2 Zhuo Wang, Yuanda Liu, Dao Chen, Zixuan Wang, Mohamed Asbahi, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Jie Deng, Jinghua Teng, Andrew T. S. Wee, Wenjing Zhang, Joel K. W. Yang, Zhaogang Dong
22 Sep 2022 Axial Coordination Tuning Fe Single-atom Catalysts for Boosting H2O2 Activation Haoyang Fu, Jiaqi Wei, Guoliang Chen, Minkai Xu, Jiyuan Liu, Jianghong Zhang, Ke Li, Qianyu Xu, Yunjie Zou, Weixian Zhang, Shibo Xi, Xiaodong Chen, Shuzhou Li, Lan Ling
17 Sep 2022 Microstyling of Biofluorescence in Human Hair as Sustainable and Functional Waste Malcolm Miao Geng Sow, Sharon Xiaodai Lim, Zheng Zhang, Chorng-Haur Sow
5 Sep 2022 Tuning of silicon nitride micro-cavities by controlled nanolayer deposition Dmitry A. Kalashnikov, Gandhi Alagappan, Ting Hu, Nelson Lim, Victor Leong, Ching Eng Png, Leonid A. Krivitsky
2 Sep 2022 The effect of the hydroxyl group position on the electrochemical reactivity and product selectivity of butanediol electro-oxidation Shengnan Sun, Chencheng Dai, Libo Sun, Zhi Wei Seh, Yuanmiao Sun, Adrian Fisher, Xin Wang, Zhichuan J. Xu