Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
29 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research Team VI-I2R Technical Report on EPIC-KITCHENS-100 Unsupervised Domain Adaptation Challenge for Action Recognition Yi Cheng, Fen Fang, Ying Sun
18 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research TAILOR: Teaching with Active and Incremental Learning for Object Registration Qianli Xu, Nicolas Gauthier, Wenyu Liang, Fen Fang, Hui Li Tan, Ying Sun, Yan Wu, Liyuan Li, Joo-Hwee Lim
30 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Task-Oriented Multi-Modal Question Answering For Collaborative Applications Hui Li Tan, Mei Chee Leong, Qianli Xu, Liyuan Li, Fen Fang, Yi Cheng, Nicolas Gauthier, Ying Sun, Joo Hwee Lim
30 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Learning Cross-Modal Representations for Language-Based Image Manipulation Kenan E. Ak, Ying Sun, Joo Hwee Lim
26 Jun 2020 SERC Institute for Infocomm Research Team VI-I2R Technical Report on EPIC-Kitchens Action Anticipation Challenge 2020 Ying Sun, Yi Cheng, Mei Chee Leong, Hui Li Tan, Kenan Emir Ak
23 Nov 2019 SERC Institute for Infocomm Research Self-Teaching Strategy for Learning to Recognize Novel Objects in Collaborative Robots Fen Fang, Qianli Xu, Yi Cheng, Liyuan Li, Ying Sun, Joo-Hwee Lim
2 Dec 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Mudskipper genomes provide insights into the terrestrial adaptation of amphibious fishes Xinxin You, Chao Bian, Qijie Zan, Xun Xu, Xin Liu, Jieming Chen, Jintu Wang, Ying Qiu, Wujiao Li, Xinhui Zhang, Ying Sun, Shixi Chen, Wanshu Hong, Yuxiang Li, Shifeng Cheng, Guangyi Fan, Chengcheng Shi, Jie Liang, Y. Tom Tang, Chengye Yang, Zhiqiang Ruan, Jie Bai, Chao Peng, Qian Mu, Jun Lu, Mingjun Fan, Shuang Yang, Zhiyong Huang, Xuanting Jiang, Xiaodong Fang, Guojie Zhang, Yong Zhang, Gianluca Polgar, Hui Yu, Jia Li, Zhongjian Liu, Guoqiang Zhang, Vydianathan Ravi, Steven L. Coon, Jian Wang, Huanming Yang, Byrappa Venkatesh, Jun Wang, Qiong Shi
19 Oct 2013 BMRC Genome Institute of Singapore De novo transcriptome profiling uncovers a drastic downregulation of photosynthesis upon nitrogen deprivation in the nonmodel green alga Botryosphaerella sudeticus Deying Sun, Jiaqi Zhu, Lei Fang, Xin Zhang, Yvonne Chow, Jianhua Liu