Institute for Infocomm Research

Publication date Article title Author(s)
15 May 2023 Self-Contained Reference Sensors to Reduce Nuisance Alarm Rate in φ-OTDR-Based Fence Intrusion Detection System Hailiang Zhang, Hui Dong, Dora Juan Juan Hu, Jun Hong Ng
5 May 2023 Quantile Online Learning for Semiconductor Failure Analysis Bangjian Zhou, Pan Jieming, Maheswari Sivan, Aaron Voon-Yew Thean, J. Senthilnath
1 May 2023 SEnsor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie
26 Apr 2023 Cross-Modality Mutual Learning for Enhancing Smart Contract Vulnerability Detection on Bytecode Peng Qian, Zhenguang Liu, Yifang Yin, Qinming He
25 Apr 2023 Standardization of 6G Wireless Communication Systems Sumei Sun, Yonghong Zeng, Amnart Boonkajay
24 Apr 2023 Robust method for BOTDA sensing information extraction in the Fourier transform domain Zengsen Yang, Peixuan Zhang, Hailiang Zhang, Hui Dong, Dora Juan Juan Hu, Kuanglu Yu
31 Mar 2023 Refining Low-Resource Unsupervised Translation by Language Disentanglement of Multilingual Model Xuan-Phi Nguyen, Shafiq Joty, Kui Wu, Ai Ti Aw
31 Mar 2023 Metasurface with Unequal Spacing Unit-cells based Antenna for Linear and Circular Polarizations Nasimuddin ., Michael Y.W. Chia
30 Mar 2023 Millimeter-Wave Switched-Beam Grid-Array Antenna Nasimuddin ., Zhou Yijun, Xianming Qing
24 Mar 2023 ADATIME: A Benchmarking Suite for Domain Adaptation on Time Series Data Mohamed Ragab, Emadeldeen Eldele, Wee Ling Tan, Chuan-Sheng Foo, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li