Institute for Infocomm Research

Publication date Article title Author(s)
12 Jan 2023 Multi-task Self-Supervised Adaptation for Reinforcement Learning Keyu Wu, Zhenghua Chen, Min Wu, Shili Xiang, Ruibing Jin, Le Zhang, Xiaoli Li
11 Jan 2023 Predicting the Textural Properties of Plant-Based Meat Analogs with Machine Learning Sezin Kircali Ata, Jing K. Shi, Xuesi Yao, Xin Yi Hua, Sumanto Haldar, Jie Hong Chiang, Min Wu
6 Jan 2023 A Hybrid Ensemble Deep Learning Approach for Early Prediction of Battery Remaining Useful Life Qing Xu, Min Wu, Edwin Khoo, Zhenghua Chen, Xiaoli Li
5 Jan 2023 Multi-Source Video Domain Adaptation with Temporal Attentive Moment Alignment Network Yuecong Xu, Jianfei Yang, Haozhi Cao, Keyu Wu, Min Wu, Zhengguo Li, Zhenghua Chen
19 Dec 2022 SEMI-BLIND IMAGE DE-BLURRING WITH IMU PRIOR Haiyan Shu, Zhengguo Li,
19 Dec 2022 PID Sensor Reading Calibration for Vigi E-Nose System Using Deep Neural Network Susu Yao, Haiyan Shu, Yi Guo
15 Dec 2022 CT2CXR: CT-based CXR Synthesis for Covid-19 Pneumonia Classification Peter Ho Hin Yuen, Xiaohong Wang, Zhiping Lin, Nikki Ka Wai Chow, Jun Cheng, Cher Heng Tan, Weimin Huang
12 Dec 2022 Overcoming the Lead Fiber-Induced Limitation on Pulse Repetition Rate in Distributed Fiber Sensors Hailiang Zhang, Hui Dong, Dora Juan Juan Hu, Jianzhong Hao
12 Dec 2022 A Parametric Study of Lithium-Ion Battery Capacity Fade Using a Cell OCV Model Jing Lin, Edwin Khoo
8 Dec 2022 Towards Automated Fuzzing of 4G/5G Protocol Implementations Over the Air Matheus Eduardo Garbelini, Shang Zewen, Sudipta Chattopadhyay, Sun Sumei, Ernest Kurniawan