Institute of Materials Research & Engineering

Publication date Article title Author(s)
17 Jun 2024 CMOS-compatible photonic integrated circuits on thin-film ScAlN Sihao Wang, Veerendra Dhyani, Sakthi Sanjeev Mohanraj, Xiaodong Shi, Binni Varghese, Wing Wai Chung, Ding Huang, Zhi Shiuh Lim, Qibin Zeng, Huajun Liu, Xianshu Luo, Victor Leong, Nanxi Li, Di Zhu
6 Jun 2024 Nanoironing van der Waals Heterostructures toward Electrically Controlled Quantum Dots Teymour Talha-Dean, Yaoju Tarn, Subhrajit Mukherjee, John Wellington John, Ding Huang, Ivan A. Verzhbitskiy, Dasari Venkatakrishnarao, Sarthak Das, Rainer Lee, Abhishek Mishra, Shuhua Wang, Yee Sin Ang, Kuan Eng Johnson Goh, Chit Siong Lau
2 Apr 2024 Interfacial Engineering of Metal-Organic Framework-Based Electrode for High-Performance Smart Glass Shi Wun Tong, Jianwei Chai, Man-Fai Ng, Wei Fu, Wei Peng Goh, Changyun Jiang
13 Feb 2024 Designing Al alloys for laser powder bed fusion via laser surface melting: Microstructure and processability of 7034 and modified 2065 M. Roscher, Z. Sun, E.A. Jägle
4 Jan 2024 Spin-related Cu-Co pair to increase electrochemical ammonia generation on high-entropy oxides Shengnan Sun, Chencheng Dai, Peng Zhao, Shibo Xi, Yi Ren, Hui Ru Tan, Poh Chong Lim, Ming Lin, Caozheng Diao, Danwei Zhang, Chao Wu, Anke Yu, Jie Cheng Jackson Koh, Wei Ying Lieu, Debbie Hwee Leng Seng, Libo Sun, Yuke Li, Teck Leong Tan, Jia Zhang, Zhichuan J. Xu, Zhi Wei Seh
26 Dec 2023 Regulating the relationship between Zn2+ and water molecules in electrolytes for aqueous zinc-based batteries Jiahao Chen, Zhongfu Yan, Kun Li, Anjun Hu, Borui Yang, Ting Li, Miao He, Yuanjian Li, Zhi Wei Seh, Jianping Long
14 Dec 2023 Realizing horizontal magnesium platelet deposition and suppressed surface passivation for high-performance magnesium metal batteries Gaoliang Yang, Yuanjian Li, Jianbiao Wang, Yanwei Lum, Carina Yi Jing Lim, Man-Fai Ng, Chang Zhang, Zhi Chang, Zhonghan Zhang, Albertus D. Handoko, Tanmay Ghosh, Shuzhou Li, Zdenek Sofer, Wei Liu, Yan Yao, Zhi Wei Seh
30 Aug 2023 A large-volume 3D EBSD study on additively manufactured 316L stainless steel Zhongji Sun, Shao-Pu Tsai, Peter Konijnenberg, Ji-Yun Wang, Stefan Zaefferer
8 Aug 2023 Artificial intelligence and machine learning in energy storage and conversion Zhi Wei Seh, Kui Jiao, Ivano E. Castelli
10 Nov 2022 Stiff Shape Memory Polymers for High-Resolution Reconfigurable Nanophotonics Wang Zhang, Hao Wang, Alvin T. L. Tan, Anupama Sargur Ranganath, Biao Zhang, Hongtao Wang, John You En Chan, Qifeng Ruan, Hailong Liu, Son Tung Ha, Dong Wang, Venkat K. Ravikumar, Hong Yee Low, Joel K. W. Yang