Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research Overcoming the Lead Fiber-Induced Limitation on Pulse Repetition Rate in Distributed Fiber Sensors Hailiang Zhang, Hui Dong, Dora Juan Juan Hu, Jianzhong Hao Photonics
18 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research Special Issue “Novel Specialty Optical Fibers and Applications”: An Overview Dora Juan Juan Hu, Georges Humbert Photonics
31 May 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Imaging Adipose Tissue Browning using Mitochondrial Complex-I Tracer [18F]BCPP-EF Julian L. Goggi, Siddesh Hartimath, Shivashankar Khanapur, Boominathan Ramasamy, Jun Rong Tang, Peter Cheng, Anna M. Barron, Hideo Tsukada, Edward G. Robins Contrast Media & Molecular Imaging
11 May 2022 BMRC Genome Institute of Singapore Relevance of the MHC region for breast cancer susceptibility in Asians Peh Joo Ho, Alexis Jiaying Khng, Benita Kiat-Tee Tan, Ern Yu Tan, Su-Ming Tan, Veronique Kiak Mien Tan, Geok Hoon Lim, Kristan J. Aronson, Tsun L. Chan, Ji-Yeob Choi, Joe Dennis, Weang-Kee Ho, Ming-Feng Hou, Hidemi Ito, Motoki Iwasaki, Esther M. John, Daehee Kang, Sung-Won Kim, Allison W. Kurian, Ava Kwong, Artitaya Lophatananon, Keitaro Matsuo, Nur Aishah Mohd-Taib, Kenneth Muir, Rachel A. Murphy, Sue K. Park, Chen-Yang Shen, Xiao-ou Shu, Soo Hwang Teo, Qin Wang, Taiki Yamaji, Wei Zheng, Manjeet K. Bolla, Alison M. Dunning, Douglas F. Easton, Paul D. P. Pharoah, Mikael Hartman, Jingmei Li Breast Cancer
9 Dec 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Granzyme B PET Imaging Stratifies Immune Checkpoint Inhibitor Response in Hepatocellular Carcinoma Julian L. Goggi, Boominathan Ramasamy, Yun Xuan Tan, Siddesh V. Hartimath, Jun Rong Tang, Peter Cheng, Rasha Msallam, Ann-Marie Chacko, You Yi Hwang, Edward G. Robins Molecular Imaging
28 Oct 2021 BMRC Genome Institute of Singapore Breast cancer risk stratification for mammographic screening: A nation‐wide screening cohort of 24,431 women in Singapore Peh Joo Ho, Fuh Yong Wong, Wen Yee Chay, Elaine Hsuen Lim, Zi Lin Lim, Kee Seng Chia, Mikael Hartman, Jingmei Li Cancer Medicine
1 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research Semi-supervised classification of radiology images with NoTeacher: A teacher that is not mean Balagopal Unnikrishnan, Cuong Nguyen, Shafa Balaram, Chao Li, Chuan Sheng Foo, Pavitra Krishnaswamy Medical Image Analysis
12 Mar 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Granzyme B PET Imaging of Combined Chemotherapy and Immune Checkpoint Inhibitor Therapy in Colon Cancer Julian L Goggi, Siddesh V Hartimath, Tan Yun Xuan, Shivashankar Khanapur, Beverly Jieu, Hui Xian Chin, Boominathan Ramasamy, Peter Cheng, Tang Jun Rong, Yong Fui Fong, Tsz Ying Yuen, Rasha Msallam, Ann-Marie Chacko, Laurent Renia, Charles Johannes, You Yi Hwang, Edward G Robins Molecular Imaging and Biology
23 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research Application of Distributed Parameter Model to Assessment of Glioma IDH Mutation Status by Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging Zongfang Li, Wei Zhao, Bo He, Tong San Koh, Yanxi Li, Yizhen Zeng, Zhuo Zhang, Jingzhong Zhang, Zujun Hou Contrast Media & Molecular Imaging
27 Apr 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Optoacoustic characterization of breast conserving surgery specimens – A pilot study Ghayathri Balasundaram, Yonggeng Goh, Mohesh Moothanchery, Amalina Attia, Hann Qian Lim, Neal C. Burton, Yi Qiu, Thomas Choudary Putti, Ching Wan Chan, Mikael Hartmann, Swee Tian Quek, Malini Olivo Photoacoustics