Institute of Bioengineering and Bioimaging

Publication date Article title Author(s)
30 Dec 2022 Applications of Optical Fiber in Label-Free Biosensors and Bioimaging: A Review Baocheng Li, Ruochong Zhang, Renzhe Bi, Malini Olivo
16 Nov 2022 Bone marrow-targetable Green Tea Catechin-Based Micellar Nanocomplex for synergistic therapy of Acute myeloid leukemia Ki Hyun Bae, Fritz Lai, Jamie Mong, Akiko Niibori-Nambu, Kiat Hwa Chan, Zhisheng Her, Motomi Osato, Min-Han Tan, Qingfeng Chen, Motoichi Kurisawa
26 Sep 2022 Experimental characterization of diffuse speckle pulsatile flowmetry system Tristan Wen Jie Choo, Ruochong Zhang, Renzhe Bi, Malini Olivo
20 Sep 2022 Imaging Effector Memory T-Cells Predicts Response to PD1-Chemotherapy Combinations in Colon Cancer Julian L. Goggi, Shivashankar Khanapur, Siddesh V. Hartimath, Boominathan Ramasamy, Peter Cheng, Hui-Xian Chin, Jun-Rong Tang, You-Yi Hwang, Edward G. Robins
15 Sep 2022 Haploinsufficiency of CYP8B1 associates with increased insulin sensitivity in humans Shiqi Zhong, Raphael Chevre, David Castaño Mayan, Maria Corlianò, Blake J. Cochran, Kai Ping Sem, Theo H. van Dijk, Jianhe Peng, Liang Juin Tan, Siddesh V. Hartimath, Boominathan Ramasamy, Peter Cheng, Albert K. Groen, Folkert Kuipers, Julian L. Goggi, Chester Drum, Rob M. van Dam, Ru San Tan, Kerry-Anne Rye, Michael R. Hayden, Ching-Yu Cheng, Shaji Chacko, Jason Flannick, Xueling Sim, Hong Chang Tan, Roshni R. Singaraja
24 Aug 2022 Functional imaging and targeted drug delivery in mice and patient tumors with a cell nucleolus-localizing and tumor-targeting peptide Renwei Jing, Qian Wang, Lu Chen, Guangtao Li, Ruibin Li, Leijie Zhang, Hongbing Zhang, Bingfeng Zuo, Yiqi Seow, Xin Qiao, Biaobiao Wang, Jingyuan Xu, Jun Chen, Tianqiang Song, HaiFang Yin
17 Jun 2022 Autoxidation-Resistant, ROS-Scavenging, and Anti-Inflammatory Micellar Nanoparticles Self-Assembled from Poly(acrylic acid)–Green Tea Catechin Conjugates Ki Hyun Bae, Kiat Hwa Chan, Motoichi Kurisawa
31 May 2022 Imaging Adipose Tissue Browning using Mitochondrial Complex-I Tracer [18F]BCPP-EF Julian L. Goggi, Siddesh Hartimath, Shivashankar Khanapur, Boominathan Ramasamy, Jun Rong Tang, Peter Cheng, Anna M. Barron, Hideo Tsukada, Edward G. Robins
29 Apr 2022 Universal immunotherapeutic strategy for hepatocellular carcinoma with exosome vaccines that engage adaptive and innate immune responses Bingfeng Zuo, Yang Zhang, Kangjie Zhao, Li Wu, Han Qi, Rong Yang, Xianjun Gao, Mengyuan Geng, Yingjie Wu, Renwei Jing, Qibing Zhou, Yiqi Seow, HaiFang Yin
8 Apr 2022 Cardio‐respiratory and phenotypic rescue of dystrophin/utrophin‐deficient mice by combination therapy Caorui Lin, Gang Han, Lulu Jia, Yiwen Zhao, Jun Song, Ning Ran, Toshifumi Yokota, Yiqi Seow, HaiFang Yin