Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Design of a Tapered Few-Mode Fiber based Broadband Mode Coupler for Multimode OCT Dora Juan Juan Hu, Linbo Liu, Hui Dong, Hailiang Zhang Imaging and Applied Optics Congress 2022 (3D, AOA, COSI, ISA, pcAOP)
18 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research Special Issue “Novel Specialty Optical Fibers and Applications”: An Overview Dora Juan Juan Hu, Georges Humbert Photonics
22 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research Wearable Alignment-Free Microfiber-Based Sensor Chip for Precise Vital Signs Monitoring and Cardiovascular Assessment Liangye Li, Yunfei Liu, Changying Song, Shunfeng Sheng, Liuyang Yang, Zhijun Yan, Dora Juan Juan Hu, Qizhen Sun Advanced Fiber Materials
25 Feb 2022 SERC Institute for Infocomm Research Review on All-Fiber Online Raman Sensor with Hollow Core Microstructured Optical Fiber Haonan Ding, Dora Juan Juan Hu, Xingtao Yu, Xiaoxian Liu, Yifan Zhu, Guanghui Wang Photonics
30 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research Review of Specialty Fiber Based Brillouin Optical Time Domain Analysis Technology Dora Juan Juan Hu, Georges Humbert, Hui Dong, Hailiang Zhang, Jianzhong Hao, Qizhen Sun Photonics
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research A lab in a fibre Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Jun Long Lim, Yixin Wang Asia Research News
19 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Recent Advancement of Anti-Resonant Hollow-Core Fibers for Sensing Applications Wenjun Ni, Chunyong Yang, Yiyang Luo, Ran Xia, Ping Lu, Dora Juan Juan Hu, Sylvain Danto, Perry Ping Shum, Lei Wei Photonics
1 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research All-Fiber Online Raman Sensor with Enhancement via Fabry-Perot Cavity Caoxin Li, Dora Juan Juan Hu, Karolina Milenko, Xingtao Yu, Guanghui Wang, Ping Shum, Fei Xu, Yanqing Lu, Xuping Zhang Optics Letters
1 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Two-core photonic crystal fiber with selective liquid infiltration in the central air hole for temperature sensing Chenlu Wang, Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Yu-Cheng Chen, Zhilin Xu, Shuhui Liu, Yanan Zhang, Yongwei Zhu, Yu Zheng, Baocheng Li, Chen Yang, Weijun Tong, Yue Meng, Georges Humbert OSA Continuum
10 Apr 2020 SERC Institute for Infocomm Research Temperature sensor based on selective liquid-filled twin-core photonic crystal fiber Chenlu Wang, Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Zhilin Xu, Shuhui Liu, Yongwei Zhu, Yu Zheng, Baocheng Li, Yang Chen, Weijun Tong, Yue Meng, Georges Humbert SPIE Conference Proceedings