Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
28 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Object Tracking Via ImageNet Classification Scores Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang
8 May 2020 SERC Institute for Infocomm Research FACIAL FEATURE EMBEDDED CYCLEGAN FOR VIS-NIR TRANSLATION Huijiao Wang, Haijian Zhang, Lei Yu, Li Wang, Xulei Yang
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Learning Hierarchical Features for Visual Object Tracking with Recursive Neural Networks Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang
12 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research ResHNet: Spectrograms Based Efficient Heart Sounds Classification Using Stacked Residual Networks Askhaya Balamurugan, Sin G. Teo, Jianxi Yang, Zhongbo Peng, Xulei Yang, Zeng Zeng
12 Dec 2018 SERC Institute for Infocomm Research TrackNet - A Deep Learning Based Fault Detection for Railway Track Inspection James Ashish, Jie Wang, Xulei Yang, Chenghao Ye, Bao Ngan Nguyen, Yuxin Lou, Yi Su, Vijay Chandrasekhar, Zeng Zeng
20 Nov 2018 SERC Institute for Infocomm Research Exploiting Spatio-Temporal Correlations with Multiple 3D Convolutional Neural Networks for Citywide Vehicle Flow Prediction Cen Chen, Kenli Li, Sin G. Teo, Guizi Chen, Xiaofeng Zou, Xulei Yang, Ramaseshan C. Vijay, Jiashi Feng, Zeng Zeng
21 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research CardioXNet: Automated Detection for Cardiomegaly Based on Deep Learning Qiwen Que, Ze Tang, Ruoshi Wang, Zeng Zeng, Jie Wang, Matthew Chua, Sin Gee Teo, Xulei Yang, Bharadwaj Veeravalli
19 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Deep Learning for Practical Image Recognition: Case Study on Kaggle Competitions Xulei Yang, Zeng Zeng, Sin G. Teo, Wang Li, Vijay Chandrasekhar, Steven Hoi