Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strain- and Temperature-Modulated Growth of Mn3Ga Films (Pending publish) Dennis J. X. Lin, B. C. Lim, Yu Yu Ko Hnin, Nelson C. B. Lim, Henry Y. L. Lee, Hang Khume Tan, Royston J. J. Lim, Shaohai Chen, Pin Ho Journal of Electronic Materials
17 Jul 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Giant piezoelectricity in oxide thin films with nanopillar structure Huajun Liu, Haijun Wu, Khuong Phuong Ong, Tiannan Yang, Ping Yang, Pranab Kumar Das, Xiao Chi, Yang Zhang, Caozheng Diao, Wai Kong Alaric Wong, Eh Piew Chew, Yi Fan Chen, Chee Kiang Ivan Chee Kiang Ivan, Andrivo Rusydi, Mark B. H. Breese, David J. Singh, Long-Qing Chen, Stephen J. Pennycook, Kui Yao Science
15 Jun 2020 SERC Institute for Infocomm Research Rapid and Accurate Thin Film Thickness Extraction via UV-Vis and Machine Learning Parker Tian Siyu Isaac, Liu Zhe, Chellappan Vijila, Lim Yee-Fun, Ren Zekun, Oviedo Felipe, Teo B. Heng, Thapa Janak, Dutta Rajdeep, MacLeod Benjamin P, Parlane Fraser G. L., Senthilnath J., Berlinguette Curtis P., Buonassisi Tonio Proceedings of the 47th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC'20), 2020
6 Jan 2020 SERC Institute of High Performance Computing High Spin Pro-Quinoid Benzo[1,2-c;4,5-c′]bisthiadiazole Conjugated Polymers for High-Performance Solution-Processable Polymer Thermoelectrics Teck Lip Dexter Tam, Gang Wu, Sheau Wei Chien, Shien Fuh Vincent Lim, Shuo-Wang Yang, Jianwei Xu ACS Materials Letters
3 May 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Piezoelectric Performance and Phase Transition in Stressed Lead-free (1-x)(K, Na)(Sb, Nb)O3-x(Bi, Na, K)ZrO3 Thin Films Yumei Wang, Kui Yao, Xian Qin, Meysam Sharifzadeh Mirshekarloo, Xiaogang Liu, Francis Eng Hock Tay Advanced Electronic Materials
14 Aug 2014 SERC Institute of Materials Research and Engineering Desorption of Al and Phase Transformation of Ti2AlN MAX Thin Film upon Annealing in Ultra-High-Vacuum Zheng Zhang, Hongmei Jin, Jianwei Chai, Lu Shen, Hwee Leng Seng, Jisheng Pan, Lai Mun Wong, Michael B. Sullivan, Shi Jie Wang The Journal of Physical Chemistry C