Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
26 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Visual Environment perception for obstacle detection and crossing of lower-limb exoskeletons Manoj Ramanathan, Lincong Luo, Jie Kai Er, Ming Jeat Foo , Chye Hsia Chiam , Lei Li, Wei Yun Yau, Wei Tech Ang IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2022)
23 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Dual-Scale Single Image Dehazing via Neural Augmentation Zhengguo Li, Chaobing Zheng, Haiyan Shu, Shiqian Wu IEEE Transactions on Image Processing
12 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Point Discriminative Learning for Data-efficient 3D Point Cloud Analysis Fayao Liu, Guosheng Lin, Chuan-Sheng Foo, Chaitanya K. Josh, Jie Lin International Conference on 3D Vision 2022
16 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Supervised Autonomy for Remote Teleoperation of Hybrid Wheel-Legged Mobile Manipulator Robots Samuel Cheong, Tai Pang Chen, Cihan Acar, Yangwei You, Yuda Chen, Wan Leong Sim, Keng Peng Tee 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)
15 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research 3D Pose Transfer with Correspondence Learning and Mesh Refinement Chaoyue Song, Jiacheng Wei, Ruibo Li, Fayao Liu, Guosheng Lin Advances in Neural Information Processing Systems 34 (NeurIPS2021)
22 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research HCRF-Flow: Scene Flow From Point Clouds With Continuous High-Order CRFs and Position-Aware Flow Embedding Ruibo Li, Guosheng Lin, Tong He, Fayao Liu, Chunhua Shen CVPR 2021
18 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research TAILOR: Teaching with Active and Incremental Learning for Object Registration Qianli Xu, Nicolas Gauthier, Wenyu Liang, Fen Fang, Hui Li Tan, Ying Sun, Yan Wu, Liyuan Li, Joo-Hwee Lim AAAI Demo