Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research Symbolic Replay: Scene Graph as Prompt for Continual Learning on VQA Task Stan Weixian Lei, Difei Gao, Jay Zhangjie Wu, Yuxuan Wang, Wei Liu, Mengmi Zhang, Mike Zheng Shou AAAI 2023
23 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Comparing Classification and Generation Approaches to Situated Reasoning with Vision-language Pre-trained Models Xin Huang, Hui Li Tan, Jung Jae Kim European Conference on Computer Vision - Machine Visual Common Sense (ECCV-MVCS) workshop (2022)
1 Mar 2022 SERC Institute for Infocomm Research Investigation on Transformer-based Multi-modal Fusion for Audio-Visual Scene-Aware Dialog Xin Huang, Hui Li Tan, Mei Chee Leong, Ying Sun, Liyuan Li, Ridong Jiang, Jung-jae Kim DSTC10 workshop at AAAI-22
30 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Task-Oriented Multi-Modal Question Answering For Collaborative Applications Hui Li Tan, Mei Chee Leong, Qianli Xu, Liyuan Li, Fen Fang, Yi Cheng, Nicolas Gauthier, Ying Sun, Joo Hwee Lim 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
28 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research TRRNet: Tiered Relation Reasoning for Compositional Visual Question Answering ECCV 2020
3 Nov 2019 SERC Institute for Infocomm Research SegEQA: Video Segmentation Based Visual Attention for Embodied Question Answering Haonan Luo, Guosheng Lin, Zichuan Liu, Fayao Liu, Zhenmin Tang, Yazhou Yao ICCV 2019
2 Aug 2019 SERC Institute for Infocomm Research Holistic Multi-modal Memory Network for Movie Question Answering Anran Wang, Anh Tuan Luu, Chuan-Sheng Foo, Hongyuan Zhu, yi tay, Vijay Chandrasekhar IEEE Transactions on Image Processing (TIP)
6 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research Encoding Knowledge Graph with Graph CNN for Question Answering Leo Laugier, Anran Wang, Chuan-Sheng Foo, Theo Guenais, Vijay Chandrasekhar International Conference on Learning Representations Workshop Track (ICLR) (2019)