Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research ATTENTIVE DEEP K-SVD NETWORK FOR PATCH CORRELATED IMAGE DENOISING Yiwen Liang, Lu Wang, Jianfei Wang, Ye Luo 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2023)
1 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Robust Anti-Jamming Beamforming Scheme for Cellular-Connected Mobile UAV (Pending publish) Jiajia Huang, Ernest Kurniawan, Sumei Sun 2023 VTS Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS)
22 Jun 2023 SERC Institute of High Performance Computing Achieving Green AI with Energy-Efficient Deep Learning Using Neuromorphic Computing Tao Luo, Weng-Fai Wong, Rick Siow Mong Goh, Anh Tuan Do, Zhixian Chen, Haizhou Li, Wenyu Jiang, Neuromorphic Programme Communications of the ACM
1 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research SEnsor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie AAAI-23
18 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research Improved Bump Detection and Defect Identification for HBMs using Refined Machine Learning Approach Wang Jie, Richard Chang, Xu Xun, Cai Lile, Chuang Sheng Foo, Ramanpreet Singh Pahwa 2022 IEEE 24th Electronics Packaging Technology Conference (EPTC)
18 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research ACT-NET: Asymmetric Co-Teacher Network for Semi-Supervised Memory-Efficient Medical Image Segmentation Ziyuan Zhao, Andong Zhu, Zeng Zeng, Bharadwaj Veeravalli, Cuntai Guan 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
12 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research Automated Detection and Segmentation of HBMs in 3D X-ray Images using Semi-Supervised Deep Learning Ramanpreet Singh Pahwa, Richard Chang, Wang Jie, Xu Xun, Oo Zaw Min, Foo Chuan Sheng, Chong Ser Choong, Vempati Srinivasa Rao 2022 IEEE 72nd Electronic Components and Technology Conference (ECTC)
30 May 2022 SERC Institute for Infocomm Research Adversarial Robustness of Deep Neural Networks: A Survey from a Formal Verification Perspective Mark Huasong Meng, Guangdong Bai, Sin Gee Teo, Zhe Hou, Yan Xiao, Yun Lin, Jin Song Dong IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing
18 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research Bi-LSTM-Based Two-Stream Network for Machine Remaining Useful Life Prediction Ruibing Jin, Zhenghua Chen, Keyu Wu, Min Wu, Xiaoli Li, Ruqiang Yan IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
22 Feb 2022 SERC Institute for Infocomm Research Robust and Resource-Efficient Data-Free Knowledge Distillation by Generative Pseudo Replay Kuluhan Binici, Shivam Aggarwal, Nam Trung Pham, Karianto Leman, Tulika Mitra AAAI 2022