Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
10 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research A Hybrid Deep Learning Based Framework for Component Defect Detection of Moving Trains Cen Chen, Kenli Li, Zhongyao Cheng, Francesco Piccialli, Steven C. H. Hoi, Zeng Zeng
28 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Object Tracking Via ImageNet Classification Scores Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang
26 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research HFNet: A CNN Architecture Co-designed for Neuromorphic Hardware With a Crossbar Array of Synapses Roshan Gopalakrishnan, Yansong Chua, Pengfei Sun, Ashish Jith Sreejith Kumar, Arindam Basu
30 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Sea-Net: Squeeze-And-Excitation Attention Net For Diabetic Retinopathy Grading Ziyuan Zhao, Kartik Chopra, Zeng Zeng, Xiaoli Li
2 Aug 2020 SERC Institute of High Performance Computing U-Net-based Surrogate Model for Evaluation of Microfluidic Channels Quang Tuyen Le, Pao-Hsiung Chiu, Chin Chun Ooi
9 Jul 2020 SERC Institute of High Performance Computing Structural damage detection based on real-time vibration signal and convolutional neural network Zhi-qiang Teng, Shuai Teng, Ji-qiao Zhang, Gongfa Chen, Fangsen Cui
29 Jun 2020 SERC Institute for Infocomm Research Predicting Human Microbe-Drug Associations via Graph Convolutional Network with Conditional Random Field Long Yahui, Wu Min, Kwoh Chee-Keong, Luo Jiawei, Li Xiaoli
31 Jan 2020 SERC Institute for Infocomm Research DCE-MRI pharmacokinetic parameter maps for cervical carcinoma prediction Jianbo Shao, Zhuo Zhang, Huiying Liu, Ying Song, Zhihan Yan, Xue Wang, Zuju Hou
8 Jan 2020 SERC Institute for Infocomm Research Maximal Figure-of-Merit Framework to Detect Multi-Label Phonetic Features for Spoken Language Recognition Ivan Kukanov
29 Sep 2019 BMRC Bioinformatics Institute Automated grading of acne vulgaris by deep learning with convolutional neural networks Ziying Vanessa Lim, Farhan Akram, Cuong Phuc Ngo, Amadeus Aristo Winarto, Wei Qing Lee, Kaicheng Liang, Hazel Hweeboon Oon, Steven Tien Guan Thng, Hwee Kuan Lee
18 Jun 2018 SERC Institute for Infocomm Research Learning Attribute Representations With Localization for Flexible Fashion Search Kenan E. Ak, Ashraf A. Kassim, Joo Hwee Lim, Jo Yew Tham
12 Mar 2018 SERC Institute for Infocomm Research Efficient Multi-Attribute Similarity Learning Towards Attribute-based Fashion Search Joo Hwee Lim, Jo Yew Tham, Kenan E. Ak, Ashraf A. Kassim