Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Apr 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Silicon Nanoantennas for Ultra‐Compact, High‐Speed and Low‐Power Consumption Electro‐Optic Modulators (Pending publish) Lu ding, Shawn Yohanes Siew, Thomas Y. L. Ang, Qiang Li, Shiyang Zhu, Yanyan Zhou, Ramón Paniagua‐Domínguez, Hong‐Son Chu, Soon Thor Lim, Ching Eng Png, Arseniy I. Kuznetsov Laser & Photonics Reviews
25 Mar 2024 SERC Institute for Infocomm Research Advancements in Battery Monitoring: Harnessing Fiber Grating Sensors for Enhanced Performance and Reliability Kaimin Yu, Wen Chen, Dingrong Deng, Qihui Wu, Jianzhong Hao Sensors
8 Mar 2024 SERC Institute for Infocomm Research Polar Decomposition of Jones Matrix and Mueller Matrix of Coherent Rayleigh Backscattering in Single-Mode Fibers Hui Dong, Hailiang Zhang, Dora Juan Juan Hu Sensors
31 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Topology modulation of tetraphenylethylene graphdiyne at a liquid-liquid interface Tingting Xu, Pei Wen Ng, Shaofei Wu, Danjun Fu, Yunhan Ma, Yao Liu, Lidao Li, Xiaofei Zhang, Jun Zhu Nano Research
31 Jan 2024 SERC Institute for Infocomm Research Wavelet Decomposition Layer Selection for the φ-OTDR Signal Yunfei Chen, Kaimin Yu, Minfeng Wu, Lei Feng, Yuanfang Zhang, Peibin Zhu, Wen Chen, Jianzhong Hao Photonics
16 Jan 2024 SERC Institute of High Performance Computing Computing electronic correlation energies using linear depth quantum circuits Chong Hian Chee, Adrian M Mak, Daniel Leykam, Panagiotis Kl Barkoutsos, Dimitris G Angelakis Quantum Science and Technology
28 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Core‐Shell Micro‐ and Nano‐Structures for The Modification of Light‐Surface Interactions Reuben J. Yeo, Jayven C. C. Yeo, Sze Yu Tan, Anqi Sng, Nikodem Tomczak, Joseph Kinyanjui Muiruri, Suxi Wang, Pei Wang, Warintorn Thitsartarn, Fuke Wang, Enyi Ye, Zibiao Li, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu Advanced Optical Materials
27 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Intelligently optimized global analysis of time resolved spectra with particle swarm optimization Lin Ma, Lianlian Jiang Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
27 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering All‐Dielectric Sers Metasurface with Strong Coupling Quasi‐BIC Energized by Transformer‐Based Deep Learning Wei Chen, Yuyang Li, Yineng Liu, Yuan Gao, Yiming Yan, Zhaogang Dong, Jinfeng Zhu Advanced Optical Materials
11 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Polarization Properties of Coherently Superposed Rayleigh Backscattered Light in Single-Mode Fibers Hui Dong, Hailiang Zhang, Dora Juan Juan Hu Sensors