Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
16 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research Diverse and consistent multi-view networks for semi-supervised regression Cuong Nguyen, Arun Raja, Le Zhang, Xun Xu, Balagopal Unnikrishnan, Mohamed Ragab, Kangkang Lu, Chuan-Sheng Foo Machine Learning
20 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research CPP-Net: Context-Aware Polygon Proposal Network for Nucleus Segmentation Shengcong Chen, Changxing Ding, Minfeng Liu, Jun Cheng, Dacheng Tao IEEE Transactions on Image Processing
28 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research Reinforcement learning under temporal logic constraints as a sequence modeling problem Daiying Tian, Hao Fang, Qingkai Yang, Haoyong Yu, Wenyu Liang, Yan Wu Robotics and Autonomous Systems
20 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research Hierarchical neural network: Integrate divide-and-conquer and unified approach for argument unit recognition and classification Yujie Fu, Suge Wang, Xiaoli Li, Deyu Li, Yang Li, Jian Liao, Jianxing Zheng Information Sciences
18 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Aligning Correlation Information for Domain Adaptation in Action Recognition Yuecong Xu, Haozhi Cao, Kezhi Mao, Zhenghua Chen, Lihua Xie, Jianfei Yang IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
17 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Non-cooperative game algorithms for computation offloading in mobile edge computing environments Jianguo Chen, Qingying Deng, Xulei Yang Journal of Parallel and Distributed Computing
13 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research LE-UDA: Label-efficient unsupervised domain adaptation for medical image segmentation Ziyuan Zhao, Fangcheng Zhou, Kaixin Xu, Zeng Zeng, Cuntai Guan, S. Kevin Zhou IEEE Transactions on Medical Imaging
12 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Distance Based Image Classification: A solution to generative classification’s conundrum? Wen-Yan Lin, Siying Liu, Bing Tian Dai, Hongdong Li International Journal of Computer Vision
10 Oct 2022 SERC Institute of High Performance Computing Effective Multimodal Encoding for Image Paragraph Captioning Thanh-Son Nguyen, Basura Fernando IEEE Transactions on Image Processing
30 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research CRCNet: Few-Shot Segmentation with Cross-Reference and Region–Global Conditional Networks Weide Liu, Chi Zhang, Guosheng Lin, Fayao Liu International Journal of Computer Vision