Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
14 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering In-Sensor Computing Realization Using Fully CMOS-Compatible TiN/HfOx based Neuristor Array HAIZHONG ZHANG, Peng Qiu, Yaoping Lu, Xin Ju, DongZhi Chi, Kwang Sing Yew, Minmin Zhu, Shaohao Wang, Rongshan Wei, Wei Hu ACS Sensors
21 Aug 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Machine learning-assisted optimization of multi-metal hydroxide electrocatalysts for overall water splitting Carina Yi Jing Lim, Riko I Made, Zi Hui Jonathan Khoo, Chee Koon Ng, Yang Bai, Jianbiao Wang, Gaoliang Yang, Albertus D. Handoko, Yee-Fun Lim Materials Horizons
21 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A solar/radiative cooling dual-regulation smart window based on shape-morphing kirigami structures Shancheng Wang, Yuting Dong, Yanbin Li, Keunhyuk Ryu, Zhili Dong, Jian Chen, Zhendong Dai, Yujie Ke, Jie Yin, Yi Long Materials Horizons
10 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research Applications of Deep Learning to Neurodevelopment in Pediatric Imaging: Achievements and Challenges Mengjiao Hu, Cosimo Nardi, Haihong Zhang, Kai-Keng Ang Applied Sciences
9 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering How machine learning can accelerate electrocatalysis discovery and optimization Stephan N. Steinmann, Qing Wang, Zhi Wei Seh Materials Horizons
11 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Communication-Efficient Secure Federated Statistical Tests from Multiparty Homomorphic Encryption Meenatchi Sundaram Muthu Selva Annamalai, Chao Jin, Khin Mi Mi Aung Applied Sciences
17 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Role of oxygen vacancy in metal oxides for photocatalytic CO2 reduction Wenbin Jiang, Hongyi Loh, Beverly Qian Ling Low, Houjuan Zhu, Jingxiang Low, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Enyi Ye, Yujie Xiong Applied Catalysis B: Environmental
22 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Axial Coordination Tuning Fe Single-atom Catalysts for Boosting H2O2 Activation Haoyang Fu, Jiaqi Wei, Guoliang Chen, Minkai Xu, Jiyuan Liu, Jianghong Zhang, Ke Li, Qianyu Xu, Yunjie Zou, Weixian Zhang, Shibo Xi, Xiaodong Chen, Shuzhou Li, Lan Ling Applied Catalysis B: Environmental
18 Feb 2022 BMRC Experimental Drug Development Centre Structures and Dynamics of Dengue Virus Nonstructural Membrane Proteins Qingxin Li, CongBao Kang Membranes
20 Oct 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Thermoelectric Performances of n-Doped Ladder-Type Conjugated Polymers Using Various Viologen Radical Cations Teck Lip Dexter Tam, Ming Lin, Albertus Denny Handoko, Jianwei Xu ACS Applied Polymer Materials