Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Apr 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Silicon Nanoantennas for Ultra‐Compact, High‐Speed and Low‐Power Consumption Electro‐Optic Modulators (Pending publish) Lu ding, Shawn Yohanes Siew, Thomas Y. L. Ang, Qiang Li, Shiyang Zhu, Yanyan Zhou, Ramón Paniagua‐Domínguez, Hong‐Son Chu, Soon Thor Lim, Ching Eng Png, Arseniy I. Kuznetsov Laser & Photonics Reviews
22 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Bi-layer in-situ phosphorus doped poly-Si films by PECVD for blistering-free high-efficiency industrial TOPCon solar cells S. Ma, B. Liao, D.X. Du, D. Ding, C. Gao, Z.P. Li, Q. Wang, X.Y. Wu, S. Zou, X. Su, R.J. Yeo, X. Li, W.M. Li, X.Y. Kong, W.Z. Shen Solar Energy Materials and Solar Cells
1 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Emerging Opportunities for Ferroelectric Field‐Effect Transistors: Integration of 2D Materials (Pending publish) Fang Yang, Hong Kuan Ng, Xin Ju, Weifan Cai, Jing Cao, DongZhi Chi, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Zhenhua Ni, Xiao Renshaw Wang, Junpeng Lu, Jing Wu Advanced Functional Materials
28 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Core‐Shell Micro‐ and Nano‐Structures for The Modification of Light‐Surface Interactions Reuben J. Yeo, Jayven C. C. Yeo, Sze Yu Tan, Anqi Sng, Nikodem Tomczak, Joseph Kinyanjui Muiruri, Suxi Wang, Pei Wang, Warintorn Thitsartarn, Fuke Wang, Enyi Ye, Zibiao Li, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu Advanced Optical Materials
22 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reply to: Mobility overestimation in molybdenum disulfide transistors due to invasive voltage probes Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
27 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering All‐Dielectric Sers Metasurface with Strong Coupling Quasi‐BIC Energized by Transformer‐Based Deep Learning Wei Chen, Yuyang Li, Yineng Liu, Yuan Gao, Yiming Yan, Zhaogang Dong, Jinfeng Zhu Advanced Optical Materials
25 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering and Controlling Perovskite Emissions via Optical Quasi‐Bound‐States‐in‐the‐Continuum Evelin Csányi, Yan Liu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Henry Yit Loong Lee, Febiana Tjiptoharsono, Zackaria Mahfoud, Sergey Gorelik, Xiaofei Zhao, Li Jun Lim, Di Zhu, Jing Wu, Kuan Eng Johnson Goh, Weibo Gao, Zhi‐Kuang Tan, Graham Leggett, Cheng‐Wei Qiu, Zhaogang Dong Advanced Functional Materials
9 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering InP Quantum Dots Tailored Oxide Thin Film Phototransistor for Bioinspired Visual Adaptation Zhixiang Gao, Xin Ju, HAIZHONG ZHANG, Xiaohan Liu, Hongyu Chen, Wanfa Li, Hongliang Zhang, Lingyan Liang, Hongtao Cao Advanced Functional Materials
1 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Bio‐Inspired, Scalable, and Tri‐Mode Stimuli‐Chromic Composite for Smart Window Multifunctionality Yujie Ke, Na Li, Yan Liu, Tingting Zhu, Shancheng Wang, Yanbin Li, Gaojian Lin, Qiuting Zhang, Yuwei Hu, Zhaogang Dong, Jie Yin, Zheng Liu, Yi Long Advanced Functional Materials
6 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A pH‐Cascaded DNA Hydrogel Mediated by Reconfigurable A‐motif Duplex, i‐Motif Quadruplex, and T·A‐T Triplex Structures Yuwei Hu, Yujie Ke, Itamar Willner Advanced Functional Materials