Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Range View Aggregation Network with Vision Transformer Feature Fusion for 3D Object Retrieval Dongyun Lin, Yiqun Li, Yi Cheng, Shitala Prasad, Aiyuan Guo, Yanpeng Cao IEEE Transactions on Multimedia
5 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Source Video Domain Adaptation with Temporal Attentive Moment Alignment Network Yuecong Xu, Jianfei Yang, Haozhi Cao, Keyu Wu, Min Wu, Zhengguo Li, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
21 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Reinforced Adaptation Network for Partial Domain Adaptation Keyu Wu, Min Wu, Zhenghua Chen, Ruibing Jin, Wei Cui, Zhiguang Cao, Xiaoli Li IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
17 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Neural Augmented Exposure Interpolation for Two Large-Exposure-Ratio Images Chaobing Zheng, Weibin Jia, Shiqian Wu, Zhengguo Li IEEE Transactions on Consumer Electronics
23 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Scale Exposure Fusion via Content Adaptive Edge-Preserving Smoothing Pyramids Weibin Jia, Zhihuan Song, Zhengguo Li IEEE Transactions on Consumer Electronics
4 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research DSRGAN: Detail Prior-Assisted Perceptual Single Image Super-Resolution via Generative Adversarial Networks Ziyang Liu, Zhengguo Li, Xingming Wu, Zhong Liu, Weihai Chen IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
1 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research Few-shot Segmentation with Optimal Transport Matching and Message Flow Weide Liu, Chi Zhang, Henghui Ding, Tzu-Yi Hung, Guosheng Lin IEEE Transactions on Multimedia
27 Jun 2022 SERC Institute for Infocomm Research Distilling Knowledge from Object Classification to Aesthetics Assessment Jingwen Hou, Henghui Ding, Weisi Lin, Weide Liu, Yuming Fang IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
2 May 2022 SERC Institute for Infocomm Research Image Understanding with Reinforcement Learning: Auto-tuning Image Attributes and Model Parameters for Object Detection and Segmentation Fen Fang, Qianli Xu, Yi Cheng, Ying Sun, Joo-Hwee Lim IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
18 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research QLP: Deep Q-Learning for Pruning Deep Neural Networks Efe Camci, Manas Gupta, Min Wu, Jie Lin IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology