Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
23 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Dense Supervision Propagation for Weakly Supervised Semantic Segmentation on 3D Point Clouds Jiacheng Wei, Guosheng Lin, Kim-Hui Yap, Fayao Liu, Tzu-Yi Hung IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
30 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research URCDC-Depth: Uncertainty Rectified Cross-Distillation With CutFlip for Monocular Depth Estimation Shuwei Shao, Zhongcai Pei, Weihai Chen, Ran Li, Zhong Liu, Zhengguo Li IEEE Transactions on Multimedia
30 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Neural Logic Vision Language Explainer Xiaofeng Yang, Fayao Liu, Guosheng Lin IEEE Transactions on Multimedia
23 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Boosting Salient Object Detection with Transformer-based Asymmetric Bilateral U-Net Yu Qiu, Yun Liu, Le Zhang, Haotian Lu, Jing Xu IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
23 Jun 2023 SERC Institute for Infocomm Research Online Unsupervised Video Object Segmentation via Contrastive Motion Clustering Lin Xi, Weihai Chen, Xingming Wu, Zhong Liu, Zhengguo Li IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
9 Jun 2023 SERC Institute for Infocomm Research Enhancing Representation Learning with Spatial Transformation and Early Convolution for Reinforcement Learning-based Small Object Detection Fen Fang, Wenyu Liang, Yi Cheng, Qianli Xu, Joo-Hwee Lim IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
11 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research Temporal Feature Matching and Propagation for Semantic Segmentation on 3D Point Cloud Sequences Hanyu Shi, Ruibo Li, Fayao Liu, Guosheng Lin IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
4 Apr 2023 SERC Institute of High Performance Computing Progressive Local Filter Pruning for Image Retrieval Acceleration Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang IEEE Transactions on Multimedia
29 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Controllable Video Generation With Text-Based Instructions Ali Köksal, Kenan E. Ak, Ying Sun, Deepu Rajan, Joo Hwee Lim IEEE Transactions on Multimedia
29 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Dynamic Interaction Dilation for Interactive Human Parsing Yutong Gao, Congyan Lang, Fayao Liu, Yuanzhouhan Cao, Lijuan Sun, Yunchao Wei IEEE Transactions on Multimedia