Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
19 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A novel methodology to estimate hydrogen diffusivity and its applications in revealing hydrogen effects in CoCrNi medium-entropy alloy versus 316L stainless steel (Pending publish) Dong-Hyun Lee, Yun Hee An, Yakai Zhao, Ju Hyeok Lee, Hyun You Kim, You Sub Kim, Soo Yeol Lee International Journal of Plasticity
18 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Towards Optimal Design of Dielectric Elastomer Actuators Using a Graph Neural Network Encoder Yangfan Li, Jun Liu, Wenyu Liang, Zhuangjian Liu IEEE Robotics and Automation Letters
26 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Two-Body and Three-Body Abrasive Wear Behaviors of Fe-2wt%B Alloy Modified With Various K2SO4 Additions (Pending publish) Qiang Li, Yanliang Yi, Yakai Zhao, Mengmeng Shangguan, Yimin Gao Tribology Transactions
13 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Micropillar compression investigation on the mechanical behavior of Ni manufactured using laser powder bed fusion (Pending publish) Shi-Hao Li, Yakai Zhao, Kwang Boon Lau, Pei Wang, Ramamurty Upadrasta Materials Science and Engineering: A
13 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Structural Design of Electrocatalyst-Decorated MXenes on Sulfur Spheres for Lithium–Sulfur Batteries Wei Ying Lieu, Congjian Lin, Xue Liang Li, Shunqiong Jiang, Yuanjian Li, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Nano Letters
18 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrically Tunable Steganographic Nano-Optical Coatings Patinharekandy Prabhathan, Kandammathe Valiyaveedu Sreekanth, Jinghua Teng, Ranjan Singh Nano Letters
11 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Greatly Enhanced Resonant Exciton‐trion Conversion in Electrically Modulated Atomically Thin WS2 at Room Temperature Zeng Wang, Matej Sebek, Xinan Liang, Ahmed Elbanna, Arash Nemati, Nan Zhang, Choon Hwa Ken Goh, Mengting Jiang, Jisheng Pan, Zexiang Shen, Xiaodi Su, Nguyen Thi Kim Thanh, Handong Sun, Jinghua Teng Advanced Materials
13 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Mitigating Concentration Polarization through Acid–Base Interaction Effects for Long-Cycling Lithium Metal Anodes Junmou Du, Xiangrui Duan, Wenyu Wang, Guocheng Li, Chunhao Li, Yuchen Tan, Mintao Wan, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Nano Letters
10 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Uncovering the Binder Interactions with S-PAN and MXene for Room Temperature Na–S Batteries Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Deviprasath Chinnadurai, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Nano Letters
28 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Disentangling Crowd Interactions for Pedestrians Trajectory Prediction Niraj Bhujel, Wei-Yun Yau IEEE Robotics and Automation Letters