Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
2 May 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Selective Capture, Separation, and Photothermal Inactivation of Methicillin-Resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) Using Functional Magnetic Nanoparticles (Pending publish) Chengnan Li, Zongshao Li, Yingying Gan, Fenglin Jiang, Huimin Zhao, Jeremy Tan, Yi Yan Yang, Peiyan Yuan, Xin Ding ACS Applied Materials & Interfaces
6 Apr 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ambient pressure fabrication of Ni-free high nitrogen austenitic stainless steel using laser powder bed fusion method (Pending publish) Baisong Cheng, Fengxia Wei, Wei Hock Teh, Jing Jun Lee, Tzee Luai Meng, Kwang Boon Lau, Li Tian Chew, Zheng Zhang, Kok Heng Cheong, Chee Koon Ng, Pei Wang, Cheng Cheh Tan, Upadrasta Ramamurty Additive Manufacturing
16 Mar 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Galvanic corrosion protection of Al-alloy in contact with carbon fibre reinforced polymer through plasma electrolytic oxidation treatment Junyi Liu, Xiaohu Huang, Yi Ren, Lai Mun Wong, Hongfei Liu, Shijie Wang Scientific Reports
18 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering One-Dimensional High-<i>Q</i> Silicon Nanoparticle Chain Resonators for Refractive Index Sensing Lu ding, Damien Eschimese, Thomas Y. L. Ang, Dmitry Morits, Hong Son Chu, Soon Thor Lim, Ching Eng Png, Sergey Gorelik, Ramón Paniagua-Domínguez, Arseniy I. Kuznetsov ACS Applied Nano Materials
8 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Corrosion-Resistant Graphene-Based Magnetic Composite Foams for Efficient Electromagnetic Absorption (Pending publish) Shuangshuang Li, Xinwei Tang, Yawei Zhang, Qianqian Lan, Zhiwei Hu, Le Li, Nan Zhang, Piming Ma, Weifu Dong, Wengweei Tjiu, Zicheng Wang, Tianxi Liu ACS Applied Materials &amp;amp;amp; Interfaces
1 Feb 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Harnessing the combined potential of cancer immunotherapy and nanomedicine: A new paradigm in cancer treatment (Pending publish) Cherylette Anne Alexander, Yi Yan Yang Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine
21 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Facile Synthesis of Iron Oxide Nanozymes for Synergistically Colorimetric and Magnetic Resonance Detection Strategy (Pending publish) Shihui Huang, Shuqi Jiang, Hong Liu, Jiali Cai, Gengjia Chen, Junyao Xu, Dan Kai, Pengli Bai, Ruiping Zhou, Zhiyong Wang Journal of Biomedical Nanotechnology
11 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultrathin Polypyrrole Layers Boosting MoO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt; as Both Cathode and Anode Materials for a 2.0 V High-Voltage Aqueous Supercapacitor (Pending publish) Ying Liu, Yufeng Wang, Yuan Meng, Roshan Plamthottam, Weng Weei Tjiu, Chao Zhang, Tianxi Liu ACS Applied Materials &amp;amp;amp; Interfaces
5 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Selective hydrogenation improves interface properties of high-k dielectrics on 2D semiconductors Yulin Yang, Tong Yang, Tingting Song, Jun Zhou, Jianwei Chai, Lai Mun Wong, Hongyi Zhang, Wenzhang Zhu, Shijie Wang, Ming Yang Nano Research
24 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering A comparative study of additive manufactured and wrought SS316L: Pre-existing dislocations and grain boundary characteristics (Pending publish) Fengxia Wei, Baisong Cheng, Punit Kumar, Pei Wang, Jing Jun Lee, Hwee Leng Seng, Kok Heng Cheong, Kwang Boon Lau, Cheng Cheh Tan Materials Science and Engineering: A
24 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Compositionally graded AlxCoCrFeNi high-entropy alloy manufactured by laser powder bed fusion (Pending publish) Fengxia Wei, Siyuan Wei, Kwang Boon Lau, Wei Hock Teh, Jing Jun Lee, Hwee Leng Seng, Cheng Cheh Tan, Pei Wang, Upadrasta Ramamurty Materialia
10 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sulfurized Cyclopentadienyl Nanocomposites for Shuttle-Free Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries Carina Yi Jing Lim, Alex Yong Sheng Eng, Albertus D. Handoko, Raymond Horia, Zhi Wei Seh Nano Letters
10 Dec 2021 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Bio-inspired lattice structure optimisation with strain trajectory aligned trusses Stephen Daynes, Stefanie Feih Materials & Design
7 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Identifying Hidden Li‐Si‐O Phases for Lithium‐Ion Batteries via First‐Principles Thermodynamic Calculations Jiale Qu, Chao Ning, Xiang Feng, Bonan Yao, Bo Liu, Ziheng Lu, Tianshuai Wang, Zhiwei Seh, Siqi Shi, Qianfan Zhang Energy & Environmental Materials
12 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable Product Selectivity in Electrochemical CO2 Reduction on Well-Mixed Ni–Cu Alloys Hakhyeon Song, Ying Chuan Tan, Beomil Kim, Stefan Ringe, Jihun Oh ACS Applied Materials & Interfaces
8 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rechargeable magnesium batteries enabled by conventional electrolytes with multifunctional organic chloride additives Dan-Thien Nguyen, Alex Yong Sheng Eng, Raymond Horia, Zdenek Sofer, Albertus D. Handoko, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Energy Storage Materials
1 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Design and development of multilayer cotton masks via machine learning (Pending publish) Y. Leow, J.K. Shi, W. Liu, X.P. Ni, P.Y.M. Yew, S. Liu, Z. Li, Y. Xue, D. Kai, X.J. Loh Materials Today Advances
13 Oct 2021 SERC Institute of High Performance Computing Steering Room-Temperature Plexcitonic Strong Coupling: A Diexcitonic Perspective Wenbo Zhang, Jia-Bin You, Jingfeng Liu, Xiao Xiong, Zixian Li, Ching Eng Png, Lin Wu, Cheng-Wei Qiu, Zhang-Kai Zhou Nano Letters
11 Oct 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Highly Stretchable, Fast Self-Healing, and Waterproof Fluorinated Copolymer Ionogels with Selectively Enriched Ionic Liquids for Human-Motion Detection (Pending publish) Peiru Shi, Yufeng Wang, Weng Weei Tjiu, Chao Zhang, Tianxi Liu ACS Applied Materials &amp;amp;amp; Interfaces
7 Oct 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Concurrent H2 Generation and Formate Production Assisted by CO2 Absorption in One Electrolyzer Hongfei Cheng, Yumei Liu, Jiawen Wu, Zheng Zhang, Xiaogang Li, Xin Wang, Hong Jin Fan Small Methods
7 Oct 2021 SERC Institute for Infocomm Research Inverse characterization of composites using guided waves and convolutional neural networks with dual-branch feature fusion Mahindra Rautela, Armin Huber, J. Senthilnath, S. Gopalakrishnan Mechanics of Advanced Materials and Structures
23 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Halogen bonding regulated functional nanomaterials Jie Zheng, Ady Suwardi, Claris Jie Ee Wong, Xian Jun Loh, Zibiao Li Nanoscale Advances
14 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Using a Chloride-Free Magnesium Battery Electrolyte to Form a Robust Anode–Electrolyte Nanointerface Raymond Horia, Dan-Thien Nguyen, Alex Yong Sheng Eng, Zhi Wei Seh Nano Letters
7 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine Learning: An Advanced Platform for Materials Development and State Prediction in Lithium‐Ion Batteries Chade Lv, Xin Zhou, Lixiang Zhong, Chunshuang Yan, Madhavi Srinivasan, Zhi Wei Seh, Chuntai Liu, Hongge Pan, Shuzhou Li, Yonggang Wen, Qingyu Yan Advanced Materials
23 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strain-controlled single Cr-embedded nitrogen-doped graphene achieves efficient nitrogen reduction Chao Lin, Xiaopeng Liu, Jiale Qu, Xiang Feng, Zhi Wei Seh, Tianshuai Wang, Qianfan Zhang Materials Advances
22 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Manipulating Redox Kinetics of Sulfur Species Using Mott–Schottky Electrocatalysts for Advanced Lithium–Sulfur Batteries Yuanjian Li, Wenyu Wang, Bao Zhang, Lin Fu, Mintao Wan, Guocheng Li, Zhao Cai, Shuibin Tu, Xiangrui Duan, Zhi Wei Seh, Jianjun Jiang, Yongming Sun Nano Letters
16 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Promises and Challenges of the Practical Implementation of Prelithiation in Lithium‐Ion Batteries Renming Zhan, Xiancheng Wang, Zihe Chen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Energy Materials
15 Jul 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Molecular Design of 3D Porous Carbon Framework via One‐Step Organic Synthesis Jinquan Wang, Xinpu Fu, Ning Yan, Yugen Zhang ChemSusChem
15 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electron n-doping of a highly electron-deficient chlorinated benzodifurandione-based oligophenylene vinylene polymer using benzyl viologen radical cations (Pending publish) Teck Lip Dexter Tam, Albertus Denny Handoko, Ting Ting Lin, Jianwei Xu Materials Chemistry Frontiers
27 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrostatically Tunable Near‐Infrared Plasmonic Resonances in Solution‐Processed Atomically Thin NbSe2 Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Le Yang, Yan Jun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Jiong Lu, Jinghua Teng Advanced Materials
23 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering N95 respirator decontamination: a study in reusability C.-G. Wang, Z. Li, S. Liu, C.T. Ng, M. Marzuki, P.S. Jeslyn Wong, B. Tan, A. Lee, C.F. Hui Lim, P. Bifani, Z. Fang, J.C. Ching Wong, Y.X. Setoh, Y.Y. Yang, C.H. Mun, S.Z. Fiona Phua, W.Q. Lim, L. Lin, A.R. Cook, H. Tanoto, L.-C. Ng, A. Singhal, Y.W. Leong, X.J. Loh Materials Today Advances
23 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering N95 respirator decontamination: a study in reusability Chen-Gang Wang, Zibiao Li, Songlin Liu, Cheng Teng Ng, Mardiana Marzuki, Pei Sze Jeslyn Wong, Bernice Tan, Andrea Lee, C .F. Hui Lim, Pablo Bifani, Zhanxiong Fang, Judith Chui Ching Wong, Yin Xiang Setoh, Yi Yan Yang, Cheok Hong Mun, Soo Zeng Fiona Phua, Wei Qi Lim, Longyi Lin, Alex R. Cook, Hendrix Tanoto, Lee-Ching Ng, Amit Singhal, Yew Wei Leong, Xian Jun Loh Materials Today Advances
14 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable Nitrogen-Doping of Sulfur Host Nanostructures for Stable and Shuttle-Free Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries Alex Yong Sheng Eng, Yong Wang, Dan-Thien Nguyen, Si Yin Tee, Carina Yi Jing Lim, Xian Yi Tan, Man-Fai Ng, Jianwei Xu, Zhi Wei Seh Nano Letters
3 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultrafine Sodium Sulfide Clusters Confined in Carbon Nano-polyhedrons as High-Efficiency Presodiation Reagents for Sodium-Ion Batteries Xiaoxiao Liu, Yuchen Tan, Wenyu Wang, Peng Wei, Zhi Wei Seh, Yongming Sun ACS Applied Materials & Interfaces
7 May 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-performance & thermally stable n-type polymer thermoelectrics based on a benzyl viologen radical cation-doped ladder-type conjugated polymer Teck Lip Dexter Tam, Ming Lin, Albertus Denny Handoko, Ting Ting Lin, Jianwei Xu Journal of Materials Chemistry A
24 Apr 2021 SERC Institute of High Performance Computing An experimentally validated dislocation density based computational framework for predicting microstructural evolution in cold spray process Sabeur Msolli, Zhi-Qian Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Junyan Guo, C.D. Reddy, N. Sridhar, Jisheng Pan, Boon Hee Tan, Qizhong Loi International Journal of Solids and Structures
24 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Designing Nanostructured Metal Chalcogenides as Cathode Materials for Rechargeable Magnesium Batteries Michelle D. Regulacio, Dan‐Thien Nguyen, Raymond Horia, Zhi Wei Seh Small
24 Apr 2021 SERC Institute of High Performance Computing An experimentally validated dislocation density based computational framework for predicting microstructural evolution in cold spray process Sabeur Msolli, Zhi-Qian Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Junyan Guo, C.D. Reddy, N. Sridhar, Jisheng Pan, Boon Hee Tan, Qizhong Loi International Journal of Solids and Structures
22 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Floating solid-state thin films with dynamic structural colour Zhiyuan Yan, Zheng Zhang, Weikang Wu, Xinglong Ji, Shang Sun, Yu Jiang, Chun Chia Tan, Le Yang, Chong Tow Chong, Cheng-Wei Qiu, Rong Zhao Nature Nanotechnology
20 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering From colloidal particles to photonic crystals: advances in self-assembly and their emerging applications Zhongyu Cai, Zhiwei Li, Serge Ravaine, Mingxin He, Yanlin Song, Yadong Yin, Hanbin Zheng, Jinghua Teng, Ao Zhang Chemical Society Reviews
19 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Konjac glucomannan biopolymer as a multifunctional binder to build a solid permeable interface on Na&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;V&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;(PO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;/C cathodes for high-performance sodium ion batteries (Pending publish) Yuyao Zhang, Xiaoying Zhu, Dan Kai, Yinzhu Jiang, Qingyu Yan, Baoliang Chen Journal of Materials Chemistry A
19 Feb 2021 SERC Institute of High Performance Computing Impact induced metallurgical and mechanical interlocking in metals C.D. Reddy, Zhi-Qian Zhang, S. Msolli, Junyan Guo, Machining Learning Assisted Control of Metal Cold Spray and Shot Processes Computational Materials Science
3 Feb 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strategies and concepts in n-doped conjugated polymer thermoelectrics Teck Lip Dexter Tam, Jianwei Xu Journal of Materials Chemistry A
29 Jan 2021 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Micro-sized "pelmeni" - A universal microencapsulation approach overview Valeriya Kudryavtseva, Stefania Boi, Jordan Read, David Gould, Piotr K. Szewczyk, Urszula Stachewicz, Maxim V. Kiryukhin, Laura Pastorino, Gleb B. Sukhorukov Materials & Design
17 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research PrivFT: Private and Fast Text Classification With Homomorphic Encryption Ahmad Al Badawi, Louie Hoang, Chan Fook Mun, Kim Laine, Khin Mi Mi Aung IEEE Access
8 Dec 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Towards a point-of-care SERS sensor for biomedical and agri-food analysis applications: a review of recent advancements Jayakumar Perumal, Yusong Wang, Amalina Binte Ebrahim Attia, U. S. Dinish, Malini Olivo Nanoscale
27 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering C-plasma derived precise volumetric buffering for high-rate and stable alloying-type energy storage Bo Ouyang, Dongliang Chao, Guichong Jia, Zheng Zhang, Erjun Kan, Hong Jin Fan, Rajdeep Singh Rawat Nano Energy
17 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tailoring binder–cathode interactions for long-life room-temperature sodium–sulfur batteries Alex Yong Sheng Eng, Dan-Thien Nguyen, Vipin Kumar, Gomathy Sandhya Subramanian, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Journal of Materials Chemistry A
15 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exciton-Enabled Meta-Optics in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides Zeng Wang, Guanghui Yuan, Ming Yang, Jianwei Chai, Qing Yang Steve Wu, Tao Wang, Matej Sebek, Dan Wang, Lei Wang, Shijie Wang, DongZhi Chi, Giorgio Adamo, Cesare Soci, Handong Sun, Kun Huang, Jinghua Teng Nano Letters