Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
3 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering 3D carbonaceous nanostructured transition metal nitride, carbonitride and carbide as polysulfide regulators for lithium-sulfur batteries (Pending publish) Jian Liang Cheong, Chen Hu, Wenwen Liu, Man-Fai Ng, Michael B. Sullivan, Jackie Y. Ying Nano Energy
12 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rational design of hierarchically structured dual-encapsulated CoMoO4 nanosheets via in situ plasma tuning for efficient Li+ storage (Pending publish) Bo Ouyang, Ying Wang, Xi Wang, Zheng Zhang, Feng Liu, Zhi Fang, Erjun Kan, Rajdeep Singh Rawat MRS Bulletin
17 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Wide‐Angle Tunable Critical Coupling in Nanophotonic Optical Coatings with Low‐Loss Phase Change Material (Pending publish) Kandammathe Valiyaveedu Sreekanth, Patinharekandy Prabhathan, Apoorva Chaturvedi, Yulia Lekina, Song Han, Shen Zexiang, Edwin Hang Tong Teo, Jinghua Teng, Ranjan Singh Small
6 Apr 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ambient pressure fabrication of Ni-free high nitrogen austenitic stainless steel using laser powder bed fusion method Baisong Cheng, Fengxia Wei, Wei Hock Teh, Jing Jun Lee, Tzee Luai Meng, Kwang Boon Lau, Li Tian Chew, Zheng Zhang, Kok Heng Cheong, Chee Koon Ng, Pei Wang, Cheng Cheh Tan, Upadrasta Ramamurty Additive Manufacturing
16 Mar 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Galvanic corrosion protection of Al-alloy in contact with carbon fibre reinforced polymer through plasma electrolytic oxidation treatment Junyi Liu, Xiaohu Huang, Yi Ren, Lai Mun Wong, Hongfei Liu, Shijie Wang Scientific Reports
18 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering One-Dimensional High-<i>Q</i> Silicon Nanoparticle Chain Resonators for Refractive Index Sensing Lu ding, Damien Eschimese, Thomas Y. L. Ang, Dmitry Morits, Hong Son Chu, Soon Thor Lim, Ching Eng Png, Sergey Gorelik, Ramón Paniagua-Domínguez, Arseniy I. Kuznetsov ACS Applied Nano Materials
8 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Corrosion-Resistant Graphene-Based Magnetic Composite Foams for Efficient Electromagnetic Absorption Shuangshuang Li, Xinwei Tang, Yawei Zhang, Qianqian Lan, Zhiwei Hu, Le Li, Nan Zhang, Piming Ma, Weifu Dong, Wengweei Tjiu, Zicheng Wang, Tianxi Liu ACS Applied Materials & Interfaces
21 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Facile Synthesis of Iron Oxide Nanozymes for Synergistically Colorimetric and Magnetic Resonance Detection Strategy Shihui Huang, Shuqi Jiang, Hong Liu, Jiali Cai, Gengjia Chen, Junyao Xu, Dan Kai, Pengli Bai, Ruiping Zhou, Zhiyong Wang Journal of Biomedical Nanotechnology
12 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fast Photostriction in Ferroelectrics Weng Heng Liew, Yunjie Chen, Marin Alexe, Kui Yao Small
11 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultrathin Polypyrrole Layers Boosting MoO3 as Both Cathode and Anode Materials for a 2.0 V High-Voltage Aqueous Supercapacitor Ying Liu, Yufeng Wang, Yuan Meng, Roshan Plamthottam, Weng Weei Tjiu, Chao Zhang, Tianxi Liu ACS Applied Materials & Interfaces
7 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultralow‐Threshold and High‐Quality Whispering‐Gallery‐Mode Lasing from Colloidal Core/Hybrid‐Shell Quantum Wells Rui Duan, Zitong Zhang, Lian Xiao, Xiaoxu Zhao, Yi Tian Thung, Lu ding, Zheng Liu, Jun Yang, Van Duong Ta, Handong Sun Advanced Materials
5 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Selective hydrogenation improves interface properties of high-k dielectrics on 2D semiconductors Yulin Yang, Tong Yang, Tingting Song, Jun Zhou, Jianwei Chai, Lai Mun Wong, Hongyi Zhang, Wenzhang Zhu, Shijie Wang, Ming Yang Nano Research
24 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering A comparative study of additive manufactured and wrought SS316L: Pre-existing dislocations and grain boundary characteristics Fengxia Wei, Baisong Cheng, Punit Kumar, Pei Wang, Jing Jun Lee, Hwee Leng Seng, Kok Heng Cheong, Kwang Boon Lau, Cheng Cheh Tan Materials Science and Engineering: A
10 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sulfurized Cyclopentadienyl Nanocomposites for Shuttle-Free Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries Carina Yi Jing Lim, Alex Yong Sheng Eng, Albertus D. Handoko, Raymond Horia, Zhi Wei Seh Nano Letters
10 Dec 2021 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Bio-inspired lattice structure optimisation with strain trajectory aligned trusses Stephen Daynes, Stefanie Feih Materials & Design
7 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Identifying Hidden Li‐Si‐O Phases for Lithium‐Ion Batteries via First‐Principles Thermodynamic Calculations Jiale Qu, Chao Ning, Xiang Feng, Bonan Yao, Bo Liu, Ziheng Lu, Tianshuai Wang, Zhiwei Seh, Siqi Shi, Qianfan Zhang Energy & Environmental Materials
20 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Evolution from Lead‐Based to Lead‐Free Piezoelectrics: Engineering of Lattices, Domains, Boundaries, and Defects Leading to Giant Response Moaz Waqar, Haijun Wu, Jingsheng Chen, Kui Yao, John Wang Advanced Materials
12 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable Product Selectivity in Electrochemical CO2 Reduction on Well-Mixed Ni–Cu Alloys Hakhyeon Song, Ying Chuan Tan, Beomil Kim, Stefan Ringe, Jihun Oh ACS Applied Materials & Interfaces
10 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Acceptor engineering of small-molecule fluorophores for NIR-II fluorescence and photoacoustic imaging Yaxi Li, Hongli Zhou, Renzhe Bi, Xiuting Li, Menglei Zha, Yanqing Yang, Jen-Shyang Ni, Weng Heng Liew, Malini Olivo, Kui Yao, Jie Liu, Hao Chen, Kai Li Journal of Materials Chemistry B
8 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rechargeable magnesium batteries enabled by conventional electrolytes with multifunctional organic chloride additives Dan-Thien Nguyen, Alex Yong Sheng Eng, Raymond Horia, Zdenek Sofer, Albertus D. Handoko, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Energy Storage Materials
1 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Design and development of multilayer cotton masks via machine learning Y. Leow, J.K. Shi, W. Liu, X.P. Ni, P.Y.M. Yew, S. Liu, Z. Li, Y. Xue, D. Kai, X.J. Loh Materials Today Advances
13 Oct 2021 SERC Institute of High Performance Computing Steering Room-Temperature Plexcitonic Strong Coupling: A Diexcitonic Perspective Wenbo Zhang, Jia-Bin You, Jingfeng Liu, Xiao Xiong, Zixian Li, Ching Eng Png, Lin Wu, Cheng-Wei Qiu, Zhang-Kai Zhou Nano Letters
11 Oct 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Highly Stretchable, Fast Self-Healing, and Waterproof Fluorinated Copolymer Ionogels with Selectively Enriched Ionic Liquids for Human-Motion Detection Peiru Shi, Yufeng Wang, Weng Weei Tjiu, Chao Zhang, Tianxi Liu ACS Applied Materials &Interfaces
7 Oct 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Concurrent H2 Generation and Formate Production Assisted by CO2 Absorption in One Electrolyzer Hongfei Cheng, Yumei Liu, Jiawen Wu, Zheng Zhang, Xiaogang Li, Xin Wang, Hong Jin Fan Small Methods
7 Oct 2021 SERC Institute for Infocomm Research Inverse characterization of composites using guided waves and convolutional neural networks with dual-branch feature fusion Mahindra Rautela, Armin Huber, J. Senthilnath, S. Gopalakrishnan Mechanics of Advanced Materials and Structures
23 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Halogen bonding regulated functional nanomaterials Jie Zheng, Ady Suwardi, Claris Jie Ee Wong, Xian Jun Loh, Zibiao Li Nanoscale Advances
16 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Extrapolative Bayesian Optimization with Gaussian Process and Neural Network Ensemble Surrogate Models (Pending publish) Yee-Fun Lim, Chee Koon Ng, U.S. Vaitesswar, Kedar Hippalgaonkar Advanced Intelligent Systems
14 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Using a Chloride-Free Magnesium Battery Electrolyte to Form a Robust Anode–Electrolyte Nanointerface Raymond Horia, Dan-Thien Nguyen, Alex Yong Sheng Eng, Zhi Wei Seh Nano Letters
14 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Surface Depletion Effects in Bromide-Ligated Colloidal Cadmium Selenide Nanoplatelets: Toward Efficient Emission at High Temperature Zitong Zhang, Yi Tian Thung, Lin Wang, Xiaoxuan Chen, Lu ding, Weijun Fan, Handong Sun The Journal of Physical Chemistry Letters
7 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine Learning: An Advanced Platform for Materials Development and State Prediction in Lithium‐Ion Batteries Chade Lv, Xin Zhou, Lixiang Zhong, Chunshuang Yan, Madhavi Srinivasan, Zhi Wei Seh, Chuntai Liu, Hongge Pan, Shuzhou Li, Yonggang Wen, Qingyu Yan Advanced Materials
23 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strain-controlled single Cr-embedded nitrogen-doped graphene achieves efficient nitrogen reduction Chao Lin, Xiaopeng Liu, Jiale Qu, Xiang Feng, Zhi Wei Seh, Tianshuai Wang, Qianfan Zhang Materials Advances
22 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Manipulating Redox Kinetics of Sulfur Species Using Mott–Schottky Electrocatalysts for Advanced Lithium–Sulfur Batteries Yuanjian Li, Wenyu Wang, Bao Zhang, Lin Fu, Mintao Wan, Guocheng Li, Zhao Cai, Shuibin Tu, Xiangrui Duan, Zhi Wei Seh, Jianjun Jiang, Yongming Sun Nano Letters
16 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Promises and Challenges of the Practical Implementation of Prelithiation in Lithium‐Ion Batteries Renming Zhan, Xiancheng Wang, Zihe Chen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Energy Materials
15 Jul 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Molecular Design of 3D Porous Carbon Framework via One‐Step Organic Synthesis Jinquan Wang, Xinpu Fu, Ning Yan, Yugen Zhang ChemSusChem
15 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electron n-doping of a highly electron-deficient chlorinated benzodifurandione-based oligophenylene vinylene polymer using benzyl viologen radical cations Teck Lip Dexter Tam, Albertus Denny Handoko, Ting Ting Lin, Jianwei Xu Materials Chemistry Frontiers
27 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrostatically Tunable Near‐Infrared Plasmonic Resonances in Solution‐Processed Atomically Thin NbSe2 Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Le Yang, Yan Jun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Jiong Lu, Jinghua Teng Advanced Materials
23 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering N95 respirator decontamination: a study in reusability C.-G. Wang, Z. Li, S. Liu, C.T. Ng, M. Marzuki, P.S. Jeslyn Wong, B. Tan, A. Lee, C.F. Hui Lim, P. Bifani, Z. Fang, J.C. Ching Wong, Y.X. Setoh, Y.Y. Yang, C.H. Mun, S.Z. Fiona Phua, W.Q. Lim, L. Lin, A.R. Cook, H. Tanoto, L.-C. Ng, A. Singhal, Y.W. Leong, X.J. Loh Materials Today Advances
23 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering N95 respirator decontamination: a study in reusability Chen-Gang Wang, Zibiao Li, Songlin Liu, Cheng Teng Ng, Mardiana Marzuki, Pei Sze Jeslyn Wong, Bernice Tan, Andrea Lee, C .F. Hui Lim, Pablo Bifani, Zhanxiong Fang, Judith Chui Ching Wong, Yin Xiang Setoh, Yi Yan Yang, Cheok Hong Mun, Soo Zeng Fiona Phua, Wei Qi Lim, Longyi Lin, Alex R. Cook, Hendrix Tanoto, Lee-Ching Ng, Amit Singhal, Yew Wei Leong, Xian Jun Loh Materials Today Advances
14 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable Nitrogen-Doping of Sulfur Host Nanostructures for Stable and Shuttle-Free Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries Alex Yong Sheng Eng, Yong Wang, Dan-Thien Nguyen, Si Yin Tee, Carina Yi Jing Lim, Xian Yi Tan, Man-Fai Ng, Jianwei Xu, Zhi Wei Seh Nano Letters
3 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultrafine Sodium Sulfide Clusters Confined in Carbon Nano-polyhedrons as High-Efficiency Presodiation Reagents for Sodium-Ion Batteries Xiaoxiao Liu, Yuchen Tan, Wenyu Wang, Peng Wei, Zhi Wei Seh, Yongming Sun ACS Applied Materials & Interfaces
7 May 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-performance & thermally stable n-type polymer thermoelectrics based on a benzyl viologen radical cation-doped ladder-type conjugated polymer Teck Lip Dexter Tam, Ming Lin, Albertus Denny Handoko, Ting Ting Lin, Jianwei Xu Journal of Materials Chemistry A
24 Apr 2021 SERC Institute of High Performance Computing An experimentally validated dislocation density based computational framework for predicting microstructural evolution in cold spray process Sabeur Msolli, Zhi-Qian Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Junyan Guo, C.D. Reddy, N. Sridhar, Jisheng Pan, Boon Hee Tan, Qizhong Loi International Journal of Solids and Structures
24 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Designing Nanostructured Metal Chalcogenides as Cathode Materials for Rechargeable Magnesium Batteries Michelle D. Regulacio, Dan‐Thien Nguyen, Raymond Horia, Zhi Wei Seh Small
24 Apr 2021 SERC Institute of High Performance Computing An experimentally validated dislocation density based computational framework for predicting microstructural evolution in cold spray process Sabeur Msolli, Zhi-Qian Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Junyan Guo, C.D. Reddy, N. Sridhar, Jisheng Pan, Boon Hee Tan, Qizhong Loi International Journal of Solids and Structures
22 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Floating solid-state thin films with dynamic structural colour Zhiyuan Yan, Zheng Zhang, Weikang Wu, Xinglong Ji, Shang Sun, Yu Jiang, Chun Chia Tan, Le Yang, Chong Tow Chong, Cheng-Wei Qiu, Rong Zhao Nature Nanotechnology
20 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering From colloidal particles to photonic crystals: advances in self-assembly and their emerging applications Zhongyu Cai, Zhiwei Li, Serge Ravaine, Mingxin He, Yanlin Song, Yadong Yin, Hanbin Zheng, Jinghua Teng, Ao Zhang Chemical Society Reviews
19 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Konjac glucomannan biopolymer as a multifunctional binder to build a solid permeable interface on Na3V2(PO4)3/C cathodes for high-performance sodium ion batteries Yuyao Zhang, Xiaoying Zhu, Dan Kai, Yinzhu Jiang, Qingyu Yan, Baoliang Chen Journal of Materials Chemistry A
19 Feb 2021 SERC Institute of High Performance Computing Impact induced metallurgical and mechanical interlocking in metals C.D. Reddy, Zhi-Qian Zhang, S. Msolli, Junyan Guo, Machining Learning Assisted Control of Metal Cold Spray and Shot Processes Computational Materials Science
3 Feb 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strategies and concepts in n-doped conjugated polymer thermoelectrics Teck Lip Dexter Tam, Jianwei Xu Journal of Materials Chemistry A