Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
2 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multifunctional Aluminum Pre-treatments from End-Functionalized Phosphonic Acid Self-Assembled Monolayers Reuben J. Yeo, Julian N. Bleich, Mathilde Guérin, Daniela Morganella, Michèle Berner, Holger Frauenrath Langmuir
25 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering All-electrical skyrmionic magnetic tunnel junction Shaohai Chen, James Lourembam, Pin Ho, Alexander K. J. Toh, Jifei Huang, Xiaoye Chen, Hang Khume Tan, Sherry L.K. Yap, Royston J. J. Lim, Hui Ru Tan, T. S. Suraj, May Inn Sim, Yeow Teck Toh, Idayu Lim, Nelson C.B. Lim, Jing Zhou, Hong Jing Chung, Sze Ter Lim, Anjan Soumyanarayanan Nature
3 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enhancing the lubricity and wear resistance of shape-memory-polymer via titanium carbide-based MAX and MXene Shubham Jaiswal, Jeet Vishwakarma, Shubham Bhatt, Reuben J. Yeo, Rahul Mishra, Chetna Dhand, Neeraj Dwivedi Carbon
8 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Next‐Generation Vitrimers Design through Theoretical Understanding and Computational Simulations Ke Li, Nam Van Tran, Yuqing Pan, Sheng Wang, Zhicheng Jin, Guoliang Chen, Shuzhou Li, Jianwei Zheng, Xian Jun Loh, Zibiao Li Advanced Science
3 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multiscale study of enhancing the fracture properties of interfacial transition zone: Insights from molecular dynamics and finite element simulations Benzhi Min, Xi Chen, Ke Li, Zhenqing Wang Construction and Building Materials
1 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Spintronic devices for high-density memory and neuromorphic computing – A review BingJin Chen, Minggang Zeng, Khoong Hong Khoo, Debasis Das, Xuanyao Fong, Shunsuke Fukami, Sai Li, Weisheng Zhao, Stuart S.P. Parkin, S.N. Piramanayagam, Sze Ter Lim Materials Today
25 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Self-Immolative DNA Nanogel Vaccine toward Cancer Immunotherapy Yuwei Hu, Shujun Gao, Hongfang Lu, Susi Tan, Feng Chen, Yujie Ke, Jackie Y. Ying Nano Letters
23 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Crystalline and transport characteristics of ferrimagnetic and antiferromagnetic phases in Mn3Ga films Shaohai Chen, Dennis J. X. Lin, B. C. Lim, Hang Khume Tan, Yu Yu Ko Hnin, Seng Kai Wong, Idayu Lim, Royston J. J. Lim, Khoong Hong Khoo, Pin Ho APL Materials
13 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Unveiling the critical role of rheology modifiers in additive manufacturing of geopolymers and their mechanical properties Siqi Ma, Shuai Fu, Tingting Yang, Ke Li, Guoliang Chen, Qiuzuo Dong, Peigang He, Zhenlin Sun, Xiaoming Duan, Dechang Jia, Paolo Colombo, Yu Zhou Additive Manufacturing
11 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Mesoscopic chemical heterogeneities in laser powder bed fused CoCrMo and Ni mixed powders and their effect on the mechanical properties Siyuan Wei, Yakai Zhao, Baicheng Zhang, Pei Wang, Upadrasta Ramamurty Materials Science and Engineering: A