Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in Tunable Metasurfaces: Materials, Design, and Applications Omar A. M. Abdelraouf, Ziyu Wang, Hailong Liu, Zhaogang Dong, Qian Wang, Ming Ye, Xiao Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu ACS Nano
29 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Celebrating 25 Years of IMRE: Research Highlights on Nanomaterials and Nanotechnologies Xiaodi Su, Zhaogang Dong, Jing Wu, DongZhi Chi, Xian Jun Loh ACS Nano
9 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Order Photonic Cavity Modes Enabled 3D Structural Colors Hailong Liu, Hongtao Wang, Hao Wang, Jie Deng, Qifeng Ruan, Wang Zhang, Omar A. M. Abdelraouf, Norman Soo Seng Ang, Zhaogang Dong, Joel K. W. Yang, Hong Liu ACS Nano
2 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modulation of Spin Dynamics in 2D Transition‐Metal Dichalcogenide via Strain‐Driven Symmetry Breaking (Pending publish) Tao Liu, Du Xiang, Hong Kuan Ng, Zichao Han, Kedar Hippalgaonkar, Ady Suwardi, Jens Martin, Slaven Garaj, Jing Wu Advanced Science
9 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research A Spatiotemporal Graph Neural Network for session-based recommendation Huanwen Wang, Yawen Zeng, Jianguo Chen, Zhouting Zhao, Hao Chen Expert Systems with Applications
23 Mar 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Defect imaging in carbon fiber composites by acoustic shearography Lei Zhang, Zi Wen Tham, Yi Fan Chen, Chin Yaw Tan, Fangsen Cui, Bisma Mutiargo, Lin Ke Composites Science and Technology
9 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reversible Tuning of Mie Resonances in the Visible Spectrum Li Lu, Zhaogang Dong, Febiana Tijiptoharsono, Ray Jia Hong Ng, Hongtao Wang, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Yunzheng Wang, Hai Sheng Leong, Poh Chong Lim, Joel K. W. Yang, Robert E. Simpson ACS Nano
23 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Halogen bonding regulated functional nanomaterials Jie Zheng, Ady Suwardi, Claris Jie Ee Wong, Xian Jun Loh, Zibiao Li Nanoscale Advances
11 Aug 2021 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Pentanidium-Catalyzed Direct Assembly of Vicinal All-Carbon Quaternary Stereocenters through C(sp 3 )-C(sp 3 ) Bond Formation Xu Ban, Yifan Fan, Tuan-Khoa Kha, Richmond Lee, Choon Wee Kee, Zhiyong Jiang, Choon-Hong Tan CCS Chemistry
9 Aug 2021 SERC Institute of High Performance Computing Synergizing Cu dimers and N atoms in graphene towards an active catalyst for hydrogen evolution reaction Jing Yang, Zhi Gen Yu, Yong-Wei Zhang Nanoscale Advances