Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
16 Feb 2024 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation The development and validation of a macronutrient and taste preference ranking task in multiethnic Asian population Irving Yu Le Shua, Rahmania Putri Dewinta, Pey Sze Teo, Dorrain Yanwen Low, Kalpana Bhaskaran, Win Nie Loh, Lim Yen Peng, John Chambers, Theresia Mina Food Quality and Preference
9 Feb 2024 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Comparison of soluble dietary fibers from various quinoa microgreens: Structural characteristics and bioactive properties Ding-Tao Wu, Jie Li, Jin Wang, Jing Lei, Ren-You Gan, Peiyou Qin, Yi-Chen Hu, Xiao-Yong Wu, Liang Zou Food Research International
7 Feb 2024 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Isolation, purification, degradation of citrus pectin and correlation between molecular weight and their biological properties Huan Guo, Yongjun Du, Haichuan Gao, Ying Liao, Hongyan Liu, Dingtao Wu, Renyou Gan, Hong Gao LWT
30 Jan 2024 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Characterizing date seed polysaccharides: A comprehensive study on extraction, biological activities, prebiotic potential, gut microbiota modulation, and rheology using microwave-assisted deep eutectic solvent Athira Jayasree Subhash, Gafar Babatunde Bamigbade, Basel Al-Ramadi, Afaf Kamal-Eldin, Ren-You Gan, Chaminda Senaka Ranadheera, Mutamed Ayyash Food Chemistry
2 Jan 2024 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Effects and mechanisms of anti-diabetic dietary natural products: an updated review Jin Cheng, Jiahui Li, Ruo-Gu Xiong, Si-Xia Wu, Xiao-Yu Xu, Guo-Yi Tang, Si-Yu Huang, Dan-Dan Zhou, Hua-Bin Li, Yibin Feng, Ren-You Gan Food & Function
17 Dec 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Efficient extraction of pectic polysaccharides from thinned unripe kiwifruits by deep eutectic solvent-based methods: Chemical structures and bioactivities Ding-Tao Wu, Jin-Lei Geng, Jie Li, Wen Deng, Yao Zhang, Yi-Chen Hu, Liang Zou, Yu Xia, Qi-Guo Zhuang, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan Food Chemistry: X
13 Dec 2023 Others Bioprocessing Technology Institute Harnessing ceramic hydroxyapatite as an effective polishing strategy to remove product- and process-related impurities in bispecific antibody purification Nattha Ingavat, Xinhui Wang, Jia Min Liew, Farouq Bin Mahfut, Ka Pui But, Yee Jiun Kok, Xuezhi Bi, Yuansheng Yang, Kobayashi Shintaro, Maria Tsoumpra, Wei Zhang Bioresources and Bioprocessing
5 Dec 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Mathematical optimisation of extruded mixed plant protein-based meat analogues based on amino acid compositions Xin Yi Hua, Yushen Long, Dayna Shu Min Ong, Alicia Hui Ping Theng, Jing K. Shi, Raffael Osen, Min Wu, Jie Hong Chiang Current Research in Food Science
16 Nov 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation INVITED REVIEW: Camel Milk and Gut Health: Understanding Digestibility and the Impact on Gut Microbiota Abdelmoneim H. Ali, Siqi Li, Shao-Quan Liu, Ren-You Gan, Hua-Bin Li, Afaf Kamal-Eldin, Mutamed Ayyash Journal of Dairy Science
27 Oct 2023 Others Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Comparative evaluation of minerals content of common green leafy vegetables consumed by the Asian populations in Singapore Hui Wen Lee, Xinyan BI, Christiani Jeyakumar Henry Journal of Food Composition and Analysis