Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
2 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multifunctional Aluminum Pre-treatments from End-Functionalized Phosphonic Acid Self-Assembled Monolayers Reuben J. Yeo, Julian N. Bleich, Mathilde Guérin, Daniela Morganella, Michèle Berner, Holger Frauenrath Langmuir
4 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research Recent advances in the data-driven development of emerging electrocatalysts Keda Ding, Tong Yang, Man Tai Leung, Ke Yang, Hao Cheng, Minggang Zeng, Bing Li, Ming Yang Current Opinion in Electrochemistry
25 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering and Controlling Perovskite Emissions via Optical Quasi‐Bound‐States‐in‐the‐Continuum Evelin Csányi, Yan Liu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Henry Yit Loong Lee, Febiana Tjiptoharsono, Zackaria Mahfoud, Sergey Gorelik, Xiaofei Zhao, Li Jun Lim, Di Zhu, Jing Wu, Kuan Eng Johnson Goh, Weibo Gao, Zhi‐Kuang Tan, Graham Leggett, Cheng‐Wei Qiu, Zhaogang Dong Advanced Functional Materials
9 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering InP Quantum Dots Tailored Oxide Thin Film Phototransistor for Bioinspired Visual Adaptation Zhixiang Gao, Xin Ju, HAIZHONG ZHANG, Xiaohan Liu, Hongyu Chen, Wanfa Li, Hongliang Zhang, Lingyan Liang, Hongtao Cao Advanced Functional Materials
1 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Bio‐Inspired, Scalable, and Tri‐Mode Stimuli‐Chromic Composite for Smart Window Multifunctionality Yujie Ke, Na Li, Yan Liu, Tingting Zhu, Shancheng Wang, Yanbin Li, Gaojian Lin, Qiuting Zhang, Yuwei Hu, Zhaogang Dong, Jie Yin, Zheng Liu, Yi Long Advanced Functional Materials
6 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A pH‐Cascaded DNA Hydrogel Mediated by Reconfigurable A‐motif Duplex, i‐Motif Quadruplex, and T·A‐T Triplex Structures Yuwei Hu, Yujie Ke, Itamar Willner Advanced Functional Materials
1 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXene‐Based Anode‐Free Magnesium Metal Battery Yuanjian Li, Xiang Feng, Wei Ying Lieu, Lin Fu, Chang Zhang, Tanmay Ghosh, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Wei Liu, Qianfan Zhang, Jun Lu, Zhi Wei Seh Advanced Functional Materials
31 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reversible Lithium Electroplating for High-Energy Rechargeable Batteries Ning Ding, Afriyanti Sumboja, Xuesong Yin, Yuanhuan Zheng, Derrick Wen Hui Fam, Yun Zong Journal of The Electrochemical Society
24 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ion transfer voltammetry of amino acids with an all‐solid‐state ion‐selective electrode for non‐destructive phenylalanine sensing Ai Wei Gan, Georgina E. K. K. Seah, Li Hui Kwek, Shermin S. Goh Electroanalysis
11 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Interpretable hybrid machine learning demystifies the degradation of practical lithium-sulfur batteries Zhi Wei Seh Journal of Energy Chemistry