Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
21 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Reinforced Adaptation Network for Partial Domain Adaptation Keyu Wu, Min Wu, Zhenghua Chen, Ruibing Jin, Wei Cui, Zhiguang Cao, Xiaoli Li IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
18 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Single Image Dehazing via Model-Based Deep-Learning Zhengguo Li, Chaobing Zheng, Haiyan Shu, Shiqian Wu 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
13 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research LE-UDA: Label-efficient unsupervised domain adaptation for medical image segmentation Ziyuan Zhao, Fangcheng Zhou, Kaixin Xu, Zeng Zeng, Cuntai Guan, S. Kevin Zhou IEEE Transactions on Medical Imaging
13 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering A realistic take on MXenes for electrochemical reduction of carbon dioxide Carina Yi Jing Lim, Albertus D. Handoko, Zhi Wei Seh Diamond and Related Materials
30 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Atomic scale controlled tunnel oxide enabled by a novel industrial tube‐based PEALD technology with demonstrated commercial TOPCon cell efficiencies > 24% Baochen Liao, Weiliang Wu, Reuben J. Yeo, Xinyuan Wu, Sheng Ma, Qiang Wang, Yimao Wan, Xiaodong Su, Wenzhong Shen, Xiang Li, Weimin Li, Guoqiang Xing, Bram Hoex Progress in Photovoltaics: Research and Applications
29 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Fast Channel Estimation for Massive Machine Type Communications Yonghong Zeng, Sumei Sun, Yuhong Wang, Yugang Ma IEEE VTC-Fall-2022
15 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research An Energy Efficient Time-Multiplexing Computing-in-Memory Architecture for Edge Intelligence Rui Xiao, Wenyu Jiang, Piew Yoong Chee IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits
12 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Many a Little Makes a Mickle: Probing Backscattering Energy Recycling for Backscatter Communications Bowen Gu, Dong Li, Yongjun Xu, Chunguo Li, Sumei Sun IEEE Transactions on Vehicular Technology
9 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Two-Phase Motion Planning under Signal Temporal Logic Specifications in Partially Unknown Environments Daiying Tian, Hao Fang, Qingkai Yang, Zixuan Guo, Jinqiang Cui, Wenyu Liang, Yan Wu IEEE Transactions on Industrial Electronics
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Battery Materials Discovery and Smart Grid Management using Machine Learning Andrew Jun Yao Wong, Xin Zhou, Yanwei Lum, Zhenpeng Yao, Yang Choo Chua, Yonggang Wen, Zhi Wei Seh Batteries & Supercaps