Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
14 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering In-Sensor Computing Realization Using Fully CMOS-Compatible TiN/HfOx-Based Neuristor Array (Pending publish) HAIZHONG ZHANG, Peng Qiu, Yaoping Lu, Xin Ju, DongZhi Chi, Kwang Sing Yew, Minmin Zhu, Shaohao Wang, Rongshan Wei, Wei Hu ACS Sensors
11 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Polarization Properties of Coherently Superposed Rayleigh Backscattered Light in Single-Mode Fibers Hui Dong, Hailiang Zhang, Dora Juan Juan Hu Sensors
8 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering InP Quantum Dots Tailored Oxide Thin Film Phototransistor for Bioinspired Visual Adaptation (Pending publish) Zhixiang Gao, Xin Ju, HAIZHONG ZHANG, Xiaohan Liu, Hongyu Chen, Wanfa Li, Hongliang Zhang, Lingyan Liang, Hongtao Cao Advanced Functional Materials
21 Aug 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Machine learning-assisted optimization of multi-metal hydroxide electrocatalysts for overall water splitting Carina Yi Jing Lim, Riko I Made, Zi Hui Jonathan Khoo, Chee Koon Ng, Yang Bai, Jianbiao Wang, Gaoliang Yang, Albertus D. Handoko, Yee-Fun Lim Materials Horizons
21 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research Modelling Inter-Rater Uncertainty in Spoken Language Assessment Jeremy H. M. Wong, Huayun Zhang, Nancy F. Chen IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing
20 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A neuromorphic bionic eye with broadband vision and biocompatibility using TIPS-pentacene-based phototransistor array retina (Pending publish) HAIZHONG ZHANG, Xin Ju, DongZhi Chi, Linrun Feng, Zhe Liu, Kwangsing Yew, Minmin Zhu, Tiaoyang Li, Rongshan Wei, Shaohao Wang, Linfeng Sun, Zhongrui Wang, Yanqing Wu Applied Materials Today
3 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research Microwave Metalens Antennas Zhi Ning Chen, Teng Li, Xianming Qing, Jin Shi, Shunli Li, Yuanyan Su, Wei E. I. Liu, Chunhua Xue, Qun Lou, Zhi Hao Jiang, Ruolei Xu, Peiqin Liu, Huiwen Sheng Proceedings of the IEEE
9 Jun 2023 SERC Institute for Infocomm Research Enhancing Representation Learning with Spatial Transformation and Early Convolution for Reinforcement Learning-based Small Object Detection Fen Fang, Wenyu Liang, Yi Cheng, Qianli Xu, Joo-Hwee Lim IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
29 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research Drone Controller Localization Based on RSSI Ratio Yuhong Wang, Yonghong Zeng, Sumei Sun, Peng Hui Tan, Yugang Ma, Ernest Kurniawan Sensors
24 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research Highly sensitive microfiber ultrasound sensor for photoacoustic imaging Perry Ping Shum, Gerd Keiser, Georges Humbert, Dora Juan Juan Hu, A. Ping Zhang, Lei Su Opto-Electronic Advances