Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
8 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Unconstrained tracking MPC for continuous-time nonlinear systems Yushen Long, Lihua Xie
16 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research A study on the transferability of computational models of building electricity load patterns across climatic zones Rebecca Ward, Cheryl Sze Yin Wong, Adrian Chong, Ruchi Choudhary, Savitha Ramasamy
29 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research On Time-Synchronized Stability and Control Dongyu Li, Haoyong Yu, Keng Peng Tee, Yan Wu, Shuzhi Sam Ge, Tong Heng Lee
8 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Nontracking type iterative learning control based on economic model predictive control Yushen Long, Lihua Xie, Shuai Liu
28 Sep 2020 SERC Institute of High Performance Computing Theoretical search for high-performance thermoelectric donor–acceptor copolymers, the role of super-exchange couplings Xue Yong, Gang Wu, Wen Shi, Zicong Marvin Wong, Tianqi Deng, Qiang Zhu, Xiaoping Yang, Jian-Sheng Wang, Jianwei Xu, Shuo-Wang Yang
29 Jul 2020 SERC Institute of Microelectronics Area Efficient High Through-put Dual Heavy Metal Multi-Level Cell SOT-MRAM Karim Ali, Fei Li, S. Y. H. Lua, Chun-Huat Heng
10 Apr 2020 SERC Institute of Microelectronics A Performance Study of Dielectric Metalens with Process-Induced Defects Yanyan Zhou, Ting Hu, Yu Li, Nanxi Li, Yuan Dong, Dongdong Li, Yuan Hsing Fu, Qize Zhong, Zhengji Xu, Shiyang Zhu, Qunying Lin, Navab Singh
30 Mar 2009 SERC Institute for Infocomm Research Automotive Informatics and Communicative Systems: Principles in Vehicular Networks and Data Exchange Huaqun Guo