Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
5 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Label-efficient Generalizable Deep Learning for Medical Image Segmentation Ziyuan Zhao International Conference on AI in Medicine (iAIM)
2 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Mitigating Real-World Distribution Shifts in the Fourier Domain Kiran Krishnamachari, See-Kiong Ng, Chuan-Sheng Foo Transactions on Machine Learning Research
31 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research A Study on Differentiable Logic and LLMs for EPIC-KITCHENS-100 Unsupervised Domain Adaptation Challenge for Action Recognition 2023 (Pending publish) Yi Chen, Ziwei Xu, Fen Fang, Dongyun Lin, Hehe Fan, Yong Kang Wong, Ying Sun, Mohan Kankanhalli CVPRW
18 Jun 2023 SERC Institute for Infocomm Research 2PCNet: Two-Phase Consistency Training for Day-to-Night Unsupervised Domain Adaptive Object Detection Mikhail Kennerley, Jian-Gang Wang, Bharadwaj Veeravalli, Robby T. Tan The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2023
1 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research SEnsor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie AAAI-23
21 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research DA-CIL: Towards Domain Adaptive Class-Incremental 3D Object Detection Ziyuan Zhao, Mingxi Xu, Peisheng Qian, Ramanpreet Singh Pahwa, Richard Chang 33rd British Machine Vision Conference 2022
30 Jun 2022 SERC Institute for Infocomm Research Team VI-I2R Technical Report on EPIC-KITCHENS-100 Unsupervised Domain Adaptation Challenge for Action Recognition 2022 Yi Cheng, Dongyun Lin, Fen Fang, Hao Xuan Woon, Qianli Xu, Ying Sun CVPR2022 Workshop
21 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research MT-UDA: Towards Unsupervised Cross-modality Medical Image Segmentation with Limited Source Labels Ziyuan Zhao, Kaixin Xu, Shumeng Li, Zeng Zeng, Cuntai Guan Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2021
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Deep Multimodal Transfer Learning for Cross-Modal Retrieval Liangli Zhen, Peng Hu, Xi Peng, Rick Siow Mong Goh, Joey Tianyi Zhou IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
21 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Contrastive Adversarial Domain Adaptation for Machine Remaining Useful Life Prediction Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chuan Sheng Foo, Chee-Keong Kwoh, Ruqiang Yan, Xiaoli Li IEEE Transactions on Industrial Informatics