Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
2 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multifunctional Aluminum Pre-treatments from End-Functionalized Phosphonic Acid Self-Assembled Monolayers Reuben J. Yeo, Julian N. Bleich, Mathilde Guérin, Daniela Morganella, Michèle Berner, Holger Frauenrath Langmuir
31 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Topology modulation of tetraphenylethylene graphdiyne at a liquid-liquid interface Tingting Xu, Pei Wen Ng, Shaofei Wu, Danjun Fu, Yunhan Ma, Yao Liu, Lidao Li, Xiaofei Zhang, Jun Zhu Nano Research
12 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Dual-Resonance Nanostructures for Color Downconversion of Colloidal Quantum Emitters Son Tung Ha, Emmanuel Lassalle, Xiao Liang, Thi Thu Ha Do, Ian Foo, Sushant Shendre, Emek G. Durmusoglu, Vytautas Valuckas, Sourav Adhikary, Ramón Paniagua-Domínguez, Hilmi Volkan Demir, Arseniy I. Kuznetsov Nano Letters
1 Nov 2023 Others Institute for Infocomm Research Spintronic devices for high-density memory and neuromorphic computing – A review BingJin Chen, Minggang Zeng, Khoong Hong Khoo, Debasis Das, Xuanyao Fong, Shunsuke Fukami, Sai Li, Weisheng Zhao, Stuart S.P. Parkin, S.N. Piramanayagam, Sze Ter Lim Materials Today
27 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exploring thermal dynamics and porosity of cold-sprayed Ti-6Al-4V coatings on Al6061-T6 substrates: A pulsed thermography and numerical modeling approach Sreedhar Unnikrishnakurup, Zheng Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zhi-Qian Zhang, Jisheng Pan, Vinod Kumar, Jonathan Zheng, Carlos Manzano, Andrew Ngo International Journal of Thermal Sciences
25 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Self-Immolative DNA Nanogel Vaccine toward Cancer Immunotherapy Yuwei Hu, Shujun Gao, Hongfang Lu, Susi Tan, Feng Chen, Yujie Ke, Jackie Y. Ying Nano Letters
11 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Mesoscopic chemical heterogeneities in laser powder bed fused CoCrMo and Ni mixed powders and their effect on the mechanical properties Siyuan Wei, Yakai Zhao, Baicheng Zhang, Pei Wang, Upadrasta Ramamurty Materials Science and Engineering: A
7 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Non-contact measurements of residual stress distribution and grain size in titanium alloys with laser ultrasonic system Santhakumar Sampath, Zheng Zhang, Zi Wen Tham, Yi Fan Chen, Debbie Hwee Leng Seng, Thulsiram Gantala, Lei Zhang International Journal of Mechanical Sciences
25 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering and Controlling Perovskite Emissions via Optical Quasi‐Bound‐States‐in‐the‐Continuum Evelin Csányi, Yan Liu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Henry Yit Loong Lee, Febiana Tjiptoharsono, Zackaria Mahfoud, Sergey Gorelik, Xiaofei Zhao, Li Jun Lim, Di Zhu, Jing Wu, Kuan Eng Johnson Goh, Weibo Gao, Zhi‐Kuang Tan, Graham Leggett, Cheng‐Wei Qiu, Zhaogang Dong Advanced Functional Materials
15 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering “It’s team work”: Multilayered wear-resistant and lubricating overcoats derived from the synergy of ultrathin carbon surface and interface chemistry Rajesh Kumar, Pankaj Bharti, Chetna Dhand, Reuben J. Yeo, Mingsheng Zhang, Neeraj Dwivedi Applied Surface Science