Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Spintronic devices for high-density memory and neuromorphic computing – A review BingJin Chen, Minggang Zeng, Khoong Hong Khoo, Debasis Das, Xuanyao Fong, Shunsuke Fukami, Sai Li, Weisheng Zhao, Stuart S.P. Parkin, S.N. Piramanayagam, Sze Ter Lim Materials Today
25 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Self-Immolative DNA Nanogel Vaccine toward Cancer Immunotherapy (Pending publish) Yuwei Hu, Shujun Gao, Hongfang Lu, Susi Tan, Feng Chen, Yujie Ke, Jackie Y. Ying Nano Letters
11 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Mesoscopic chemical heterogeneities in laser powder bed fused CoCrMo and Ni mixed powders and their effect on the mechanical properties Siyuan Wei, Yakai Zhao, Baicheng Zhang, Pei Wang, Upadrasta Ramamurty Materials Science and Engineering: A
25 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering and Controlling Perovskite Emissions via Optical Quasi‐Bound‐States‐in‐the‐Continuum (Pending publish) Evelin Csányi, Yan Liu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Henry Yit Loong Lee, Febiana Tjiptoharsono, Zackaria Mahfoud, Sergey Gorelik, Xiaofei Zhao, Li Jun Lim, Di Zhu, Jing Wu, Kuan Eng Johnson Goh, Weibo Gao, Zhi‐Kuang Tan, Graham Leggett, Cheng‐Wei Qiu, Zhaogang Dong Advanced Functional Materials
24 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering and Controlling Perovskite Emissions via Optical Quasi‐Bound‐States‐in‐the‐Continuum (Pending publish) Evelin Csányi, Yan Liu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Henry Yit Loong Lee, Febiana Tjiptoharsono, Zackaria Mahfoud, Sergey Gorelik, Xiaofei Zhao, Li Jun Lim, Di Zhu, Jing Wu, Kuan Eng Johnson Goh, Weibo Gao, Zhi‐Kuang Tan, Graham Leggett, Cheng‐Wei Qiu, Zhaogang Dong Advanced Functional Materials
15 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering “It’s team work”: Multilayered wear-resistant and lubricating overcoats derived from the synergy of ultrathin carbon surface and interface chemistry (Pending publish) Rajesh Kumar, Pankaj Bharti, Chetna Dhand, Reuben J. Yeo, Mingsheng Zhang, Neeraj Dwivedi Applied Surface Science
12 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Dynamic-Clustering Extreme Intensity Prior Based Blind Image Deblurring Xiaopan Li, Shiqian Wu, Shoulie Xie, Sos Agaian Journal of Mathematical Imaging and Vision
9 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Suppression of epitaxial grain growth in laser powder bed fusion fabricated Inconel 625 through intermittent variation of the build layer thickness Jie Zhu, Jintao Xu, Hiroyuki Kokawa, Yakai Zhao, Kai Feng, Zhuguo Li, Upadrasta Ramamurty Materials Science and Engineering: A
9 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering InP Quantum Dots Tailored Oxide Thin Film Phototransistor for Bioinspired Visual Adaptation Zhixiang Gao, Xin Ju, HAIZHONG ZHANG, Xiaohan Liu, Hongyu Chen, Wanfa Li, Hongliang Zhang, Lingyan Liang, Hongtao Cao Advanced Functional Materials
2 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Bio‐Inspired, Scalable, and Tri‐Mode Stimuli‐Chromic Composite for Smart Window Multifunctionality (Pending publish) Yujie Ke, Na Li, Yan Liu, Tingting Zhu, Shancheng Wang, Yanbin Li, Gaojian Lin, Qiuting Zhang, Yuwei Hu, Zhaogang Dong, Jie Yin, Zheng Liu, Yi Long Advanced Functional Materials