Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
8 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Going Deeper into Recognizing Actions in Dark Environments: A Comprehensive Benchmark Study (Pending publish) Yuecong Xu, Haozhi Cao, Jianxiong Yin, Zhenghua Chen, Xiaoli Li, Zhengguo Li, Qianwen Xu, Jianfei Yang International Journal of Computer Vision
13 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research Continual Learning, Fast and Slow Quang Pham, Chenghao Liu, Steven C. H. Hoi IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
12 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Dynamic-Clustering Extreme Intensity Prior Based Blind Image Deblurring Xiaopan Li, Shiqian Wu, Shoulie Xie, Sos Agaian Journal of Mathematical Imaging and Vision
28 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Self-Supervised Contrastive Representation Learning for Semi-Supervised Time-Series Classification Emadeldeen Eldele, Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li, Cuntai Guan IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
18 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Towards Optimal Design of Dielectric Elastomer Actuators Using a Graph Neural Network Encoder Yangfan Li, Jun Liu, Wenyu Liang, Zhuangjian Liu IEEE Robotics and Automation Letters
4 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Audio-driven talking face generation with diverse yet realistic facial animations Rongliang Wu, Yingchen Yu, Fangneng Zhan, Jiahui Zhang, Xiaoqin Zhang, Shijian LU Pattern Recognition
31 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research EM-Patroller: Entropy Maximized Multi-Robot Patrolling With Steady State Distribution Approximation Hongliang Guo, Qi Kang, Wei-Yun Yau, Marcelo H. Ang, Daniela Rus IEEE Robotics and Automation Letters
5 Apr 2023 SERC Institute of High Performance Computing GCoNet+: A Stronger Group Collaborative Co-Salient Object Detector Peng Zheng, Huazhu Fu, Deng-Ping Fan, Qi Fan, Jie Qin, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang, Luc Van Gool IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
28 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Disentangling Crowd Interactions for Pedestrians Trajectory Prediction Niraj Bhujel, Wei-Yun Yau IEEE Robotics and Automation Letters
26 Mar 2023 SERC Institute of High Performance Computing Cross-level Feature Aggregation Network for Polyp Segmentation Tao Zhou, Yi Zhou, Kelei He, Chen Gong, Jian Yang, Huazhu Fu, Dinggang Shen Pattern Recognition