Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Revisiting Computer-Aided Tuberculosis Diagnosis Yun Liu, Yu-Huan Wu, Shi-Chen Zhang, Li Liu, Min Wu, Ming-Ming Cheng IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
27 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research Robust Meta-Representation Learning via Global Label Inference and Classification Ruohan Wang, John Isak Texas Falk, Massimiliano Pontil, Carlo Ciliberto IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
13 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research Continual Learning, Fast and Slow Quang Pham, Chenghao Liu, Steven C. H. Hoi IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
28 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Self-Supervised Contrastive Representation Learning for Semi-Supervised Time-Series Classification Emadeldeen Eldele, Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li, Cuntai Guan IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
12 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research CMMS-GCL: cross-modality metabolic stability prediction with graph contrastive learning Bing-Xue Du, Yahui Long, Xiaoli Li, Min Wu, Jian-Yu Shi Bioinformatics
24 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research KR4SL: knowledge graph reasoning for explainable prediction of synthetic lethality Ke Zhang, Min Wu, Yong Liu, Yimiao Feng, Jie Zheng Bioinformatics
5 Apr 2023 SERC Institute of High Performance Computing GCoNet+: A Stronger Group Collaborative Co-Salient Object Detector Peng Zheng, Huazhu Fu, Deng-Ping Fan, Qi Fan, Jie Qin, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang, Luc Van Gool IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
20 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Unsupervised 3D Pose Transfer With Cross Consistency and Dual Reconstruction Chaoyue Song, Jiacheng Wei, Ruibo Li, Fayao Liu, Guosheng Lin IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
12 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research Dual-View Preference Learning for Adaptive Recommendation Zhongzhou Liu, Yuan Fang, Min Wu IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
21 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Mixed-Order Relation-Aware Recurrent Neural Networks for Spatio-Temporal Forecasting Yuxuan Liang, Kun Ouyang, Yiwei Wang, Zheyi Pan, Yifang Yin, Hongyang Chen, Junbo Zhang, Yu Zheng, David S. Rosenblum, Roger Zimmermann IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering