Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
27 Jan 2024 SERC Institute for Infocomm Research Manufacturing domain instruction comprehension using synthetic data Kritika Johari, Christopher Tay Zi Tong, Rishabh Bhardwaj, Vigneshwaran Subbaraju, Jung-jae Kim, U.-Xuan Tan The Visual Computer
6 Jan 2024 SERC Institute for Infocomm Research PGVT: Pose-Guided Video Transformer for Fine-Grained Action Recognition Haosong Zhang, Mei Chee Leong, Liyuan Li, Weisi Lin WACV 2024
23 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Visual-Policy Learning Through Multi-Camera View to Single-Camera View Knowledge Distillation for Robot Manipulation Tasks Cihan Acar, Kuluhan Binici, Alp Tekirdağ, Yan Wu IEEE Robotics and Automation Letters
8 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Harmonizing Base and Novel Classes: A Class-Contrastive Approach for Generalized Few-Shot Segmentation Weide Liu, Zhonghua Wu, Yang Zhao, Yuming Fang, Chuan-Sheng Foo, Jun Cheng, Guosheng Lin International Journal of Computer Vision
8 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Going Deeper into Recognizing Actions in Dark Environments: A Comprehensive Benchmark Study Yuecong Xu, Haozhi Cao, Jianxiong Yin, Zhenghua Chen, Xiaoli Li, Zhengguo Li, Qianwen Xu, Jianfei Yang International Journal of Computer Vision
7 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Revisiting Computer-Aided Tuberculosis Diagnosis Yun Liu, Yu-Huan Wu, Shi-Chen Zhang, Li Liu, Min Wu, Ming-Ming Cheng IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
27 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research Robust Meta-Representation Learning via Global Label Inference and Classification Ruohan Wang, John Isak Texas Falk, Massimiliano Pontil, Carlo Ciliberto IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
13 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research Continual Learning, Fast and Slow Quang Pham, Chenghao Liu, Steven C. H. Hoi IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
16 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research LCReg: Long-tailed image classification with Latent Categories based Recognition Weide Liu, Zhonghua Wu, Yiming Wang, Henghui Ding, Fayao Liu, Jie Lin, Guosheng Lin Pattern Recognition
12 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Dynamic-Clustering Extreme Intensity Prior Based Blind Image Deblurring Xiaopan Li, Shiqian Wu, Shoulie Xie, Sos Agaian Journal of Mathematical Imaging and Vision