Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Nov 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Silk Fibroin Encapsulated Icariin Nanoparticles Mitigate Bisphenol A‐Induced Spermatogenesis Dysfunction Chunyan Fang, Yaodong You, Fan Luo, Zheng Li, Yifeng Shen, Fangyue Wang, Jingyi Zhang, Ren‐You Gan, Yulong Ye Advanced Healthcare Materials
20 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Development of hyaluronic acid-silica composites via in situ precipitation for improved penetration efficiency in fast-dissolving microneedle systems Jie Hao Tay, Yu Han Lim, Mengjia Zheng, Yakai Zhao, Wen See Tan, Chenjie Xu, Upadrasta Ramamurty, Juha Song Acta Biomaterialia
25 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering and Controlling Perovskite Emissions via Optical Quasi‐Bound‐States‐in‐the‐Continuum Evelin Csányi, Yan Liu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Henry Yit Loong Lee, Febiana Tjiptoharsono, Zackaria Mahfoud, Sergey Gorelik, Xiaofei Zhao, Li Jun Lim, Di Zhu, Jing Wu, Kuan Eng Johnson Goh, Weibo Gao, Zhi‐Kuang Tan, Graham Leggett, Cheng‐Wei Qiu, Zhaogang Dong Advanced Functional Materials
9 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering InP Quantum Dots Tailored Oxide Thin Film Phototransistor for Bioinspired Visual Adaptation Zhixiang Gao, Xin Ju, HAIZHONG ZHANG, Xiaohan Liu, Hongyu Chen, Wanfa Li, Hongliang Zhang, Lingyan Liang, Hongtao Cao Advanced Functional Materials
1 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Bio‐Inspired, Scalable, and Tri‐Mode Stimuli‐Chromic Composite for Smart Window Multifunctionality Yujie Ke, Na Li, Yan Liu, Tingting Zhu, Shancheng Wang, Yanbin Li, Gaojian Lin, Qiuting Zhang, Yuwei Hu, Zhaogang Dong, Jie Yin, Zheng Liu, Yi Long Advanced Functional Materials
31 Aug 2023 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Unveiling the Influence of Tumor Microenvironment and Spatial Heterogeneity on Temozolomide Resistance in Glioblastoma Using an Advanced Human In Vitro Model of the Blood‐Brain Barrier and Glioblastoma Maxine SY Lam, Joey JY Aw, Damien Tan, Ragavi Vijayakumar, Hui Yi Grace Lim, Swathi Yada, Qing You Pang, Nick Barker, Carol Tang, Beng Ti Ang, Radoslaw M. Sobota, Andrea Pavesi Small
6 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A pH‐Cascaded DNA Hydrogel Mediated by Reconfigurable A‐motif Duplex, i‐Motif Quadruplex, and T·A‐T Triplex Structures Yuwei Hu, Yujie Ke, Itamar Willner Advanced Functional Materials
7 Jun 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Predicting textural attributes and frictional characteristics of topical formulations based on non-linear rheology Febin Cyriac, Tee Xin Yi, Pui Shan Chow Biotribology
6 Jun 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Coconut husk-derived biochar for enhancing electrochemical conversion of CO2 Y.C. Tan, S. Jia, J. Tan, Y. Leow, R. Zheng, X.Y. Tan, S.B. Dolmanan, M. Zhang, P.Y.M. Yew, X.P. Ni, Q. Zhu, J. Xu, X.J. Loh, S. Ramakrishna, D. Kai Materials Today Chemistry
2 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tailoring surface reflectance through nanostructured materials design for energy-efficient applications R.J. Yeo, W.-Y. Wu, N. Tomczak, R. Ji, S. Wang, X. Wang, J. Kong, H. Liu, K.E.J. Goh, J. Xu, X.J. Loh, Q. Zhu Materials Today Chemistry