Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Nov 2022 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Delivering Phenolic Acids in Soy Protein Gels: Noncovalent Interactions Control Gastrointestinal Bioaccessibility Marina Marinea, Ashling Ellis, Matt Golding, Simon M. Loveday Food Biophysics
16 Nov 2022 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology, Institute of Bioengineering and Bioimaging Bone marrow-targetable Green Tea Catechin-Based Micellar Nanocomplex for synergistic therapy of Acute myeloid leukemia Ki Hyun Bae, Fritz Lai, Jamie Mong, Akiko Niibori-Nambu, Kiat Hwa Chan, Zhisheng Her, Motomi Osato, Min-Han Tan, Qingfeng Chen, Motoichi Kurisawa Journal of Nanobiotechnology
15 Oct 2022 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Functionalising insoluble pea protein aggregates using high-pressure homogenisation: Effects on physicochemical, microstructural and functional properties Kian Siang Ong, Jie Hong Chiang, Shaun Yong Jie Sim, David Liebl, Mufeeda Madathummal, Christiani Jeyakumar Henry Food Structure
24 Aug 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Functional imaging and targeted drug delivery in mice and patient tumors with a cell nucleolus-localizing and tumor-targeting peptide Renwei Jing, Qian Wang, Lu Chen, Guangtao Li, Ruibin Li, Leijie Zhang, Hongbing Zhang, Bingfeng Zuo, Yiqi Seow, Xin Qiao, Biaobiao Wang, Jingyuan Xu, Jun Chen, Tianqiang Song, HaiFang Yin Biomaterials
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Utilization of Composite Magnesium Metal Anodes Enabled by a Magnesiophilic Coating Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Shengnan Sun, Chang Zhang, Carina Yi Jing Lim, Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Zdenek Sofer, Man-Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters
18 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research Control of Antagonistic McKibben Muscles via a Bio-inspired Approach Xinyi Chen, Wenxin Zhu, Wenyu Liang, Yilin Lang, Qinyuan Ren Journal of Bionic Engineering
24 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanolattice-Forming Hybrid Collagens in Protective Shark Egg Cases Rubayn Goh, Eric Yoshida, Eric Schaible, Rachel Behrens, Christophe A. Monnier, Bradley Killingsworth, Kiat Whye Kong, Shu Hui Hiew, Ali Miserez, Shawn Hoon, J. Herbert Waite Biomacromolecules
4 Mar 2022 BMRC Bioprocessing Technology Institute Sterile Fluid Transfer for Cell Therapy Manufacturing—The Value of Multiple-Use Aseptic Connector Ying Ying Wu, Jia Sheng Zach Lee, Sixun Chen, Dan Liu Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
21 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Facile Synthesis of Iron Oxide Nanozymes for Synergistically Colorimetric and Magnetic Resonance Detection Strategy Shihui Huang, Shuqi Jiang, Hong Liu, Jiali Cai, Gengjia Chen, Junyao Xu, Dan Kai, Pengli Bai, Ruiping Zhou, Zhiyong Wang Journal of Biomedical Nanotechnology
10 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sulfurized Cyclopentadienyl Nanocomposites for Shuttle-Free Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries Carina Yi Jing Lim, Alex Yong Sheng Eng, Albertus D. Handoko, Raymond Horia, Zhi Wei Seh Nano Letters