Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
28 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research SenseFi: A library and benchmark on deep-learning-empowered WiFi human sensing Jianfei Yang, Xinyan Chen, Han Zou, Chris Xiaoxuan Lu, Dazhuo Wang, Sumei Sun, Lihua Xie Patterns
20 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research AirFi: Empowering WiFi-based Passive Human Gesture Recognition to Unseen Environment via Domain Generalization Dazhuo Wang, Jianfei Yang, Wei Cui, Lihua Xie, Sumei Sun IEEE Transactions on Mobile Computing
13 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research AutoFi: Toward Automatic Wi-Fi Human Sensing via Geometric Self-Supervised Learning Jianfei Yang, Xinyan Chen, Han Zou, Dazhuo Wang, Lihua Xie IEEE Internet of Things Journal
23 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanocavity-induced trion emission from atomically thin WSe2 Zhuo Wang, Yuanda Liu, Dao Chen, Zixuan Wang, Mohamed Asbahi, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Jie Deng, Jinghua Teng, Andrew T. S. Wee, Wenjing Zhang, Joel K. W. Yang, Zhaogang Dong Scientific Reports
3 Mar 2022 SERC Institute for Infocomm Research CAUTION: A Robust WiFi-Based Human Authentication System via Few-Shot Open-Set Recognition Dazhuo Wang, Jianfei Yang, Wei Cui, Lihua Xie, Sumei Sun IEEE Internet of Things Journal
14 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Multimodal CSI-Based Human Activity Recognition Using GANs Dazhuo Wang, Jianfei Yang, Wei Cui, Lihua Xie, Sumei Sun IEEE Internet of Things Journal