Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research 3D Inception U-Net for Aorta Segmentation using Computed Tomography Cardiac Angiography Savitha Rani Ravichandran, Balaji Nataraj, Su Huang, Zhiliang Qin, Zhongkang Lu, Akie Katsuki, Weimin Huang, Zeng Zeng
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research Medical Image Segmentation with Stochastic Aggregated Loss in a Unified U-Net Phi Xuan Nguyen, Zhongkang Lu, Weimin Huang, Su Huang, Akie Katsuki, Zhiping Lin
18 Nov 2018 SERC Institute for Infocomm Research A Wavelet Frame Energy-based Segmentation Method for Biomedical Images Shoulie Xie, Weimin Huang, Zhongkang Lu, Su Huang
18 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Differential Amplitude of Low-Frequency Fluctuations in brain networks after BCI Training with and without tDCS in Stroke Mengjiao Hu, Fang Ji, Zhongkang Lu, Weimin Huang, Reza Khosrowabadi, Ling Zhao, Kai Keng Ang, Kok Soon Phua, Fatima Ali Nasrallah, Kai-Hsiang Chuang, Mary C. Stephenson, John Totman, Xudong Jiang, Effie Chew, Cuntai Guan, Juan Zhou
25 Aug 2015 SERC Institute for Infocomm Research Frame-based compressive sensing MR image reconstruction with balanced regularization Shoulie Xie, Cuntai Guan, Weimin Huang, Zhongkang Lu
21 Jul 2015 SERC Institute for Infocomm Research Fast TVL1-L2 MR image reconstruction using variable splitting and accelerated alternating direction method with adaptive restart Shoulie Xie, Cuntai Guan, Weimin Huang, Zhongkang Lu