Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Two-core photonic crystal fiber with selective liquid infiltration in the central air hole for temperature sensing Chenlu Wang, Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Yu-Cheng Chen, Zhilin Xu, Shuhui Liu, Yanan Zhang, Yongwei Zhu, Yu Zheng, Baocheng Li, Chen Yang, Weijun Tong, Yue Meng, Georges Humbert OSA Continuum
10 Apr 2020 SERC Institute for Infocomm Research Temperature sensor based on selective liquid-filled twin-core photonic crystal fiber Chenlu Wang, Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Zhilin Xu, Shuhui Liu, Yongwei Zhu, Yu Zheng, Baocheng Li, Yang Chen, Weijun Tong, Yue Meng, Georges Humbert SPIE Conference Proceedings
29 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Temperature Sensor Based on Selectively Liquid Infiltrated Dual Core Photonic Crystal Fiber Chenlu Wang, Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Zhilin Xu, Yongwei Zhu, Yiyang Luo, Shuhui Liu, Yu Zheng 2019 IEEE Photonics Conference (IPC)
21 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research Review on Photonic Crystal Fibers With Hybrid Guiding Mechanisms Dora Juan Juan Hu, Zhilin Xu, Perry Ping Shum IEEE Access
5 Jun 2018 SERC Institute for Infocomm Research Hybrid photonic crystal fiber for highly sensitive temperature measurement Zhilin Xu, Baocheng Li, Dora Juan Juan Hu, Zhifang Wu, Slawomir Ertman, Tomasz R Wolinski, Weijun Tong, Ping Shum Journal of Optics
11 Mar 2018 SERC Institute for Infocomm Research Highly Sensitive Temperature Sensor Based on Hybrid Photonic Crystal Fiber Weijun Tong, Perry Ping Shum, Zhilin Xu, Dora Juan Juan Hu, Zhifang Wu, Slawomir Ertman, Tomasz Wolinski Optical Fiber Communication Conference 2018
8 Mar 2016 SERC Institute for Infocomm Research Investigation of temperature sensitivity under the influence of coupling strength between a silica core and a satellite waveguide in a photonic crystal fiber with selective infiltration of glycerin Perry Ping Shum, Rebecca Yen-Ni Wong, Kun Li, Jun Long Lim, Zhilin Xu, Dora Juan Juan Hu, Emily Jianzhong Hao, Yixin Wang, Qizhen Sun, Meng Jiang Procedia Engineering
21 Jan 2016 SERC Institute for Infocomm Research Investigation of temperature sensing characteristics in selectively infiltrated photonic crystal fiber Zhilin Xu, Jun Long Lim, Dora Juan Juan Hu, Qizhen Sun, Rebecca Yen-Ni Wong, Kun Li, Meng Jiang, Perry Ping Shum Optics Express