Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine learning for a sustainable energy future Zhenpeng Yao, Yanwei Lum, Andrew Johnston, Luis Martin Mejia-Mendoza, Xin Zhou, Yonggang Wen, Alán Aspuru-Guzik, Edward H. Sargent, Zhi Wei Seh Nature Reviews Materials
13 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering A realistic take on MXenes for electrochemical reduction of carbon dioxide Carina Yi Jing Lim, Albertus D. Handoko, Zhi Wei Seh Diamond and Related Materials
2 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering The effect of the hydroxyl group position on the electrochemical reactivity and product selectivity of butanediol electro-oxidation Shengnan Sun, Chencheng Dai, Libo Sun, Zhi Wei Seh, Yuanmiao Sun, Adrian Fisher, Xin Wang, Zhichuan J. Xu Dalton Transactions
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Discovery of Efficient Visible-light Driven Oxygen Evolution Photocatalysts: Automated High-Throughput Computational Screening of MA2Z4 Chao Lin, Xiang Feng, Dominik Legut, Xiaopeng Liu, Zhi Wei Seh, Ruifeng Zhang, Qianfan Zhang Advanced Functional Materials
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Battery Materials Discovery and Smart Grid Management using Machine Learning Andrew Jun Yao Wong, Xin Zhou, Yanwei Lum, Zhenpeng Yao, Yang Choo Chua, Yonggang Wen, Zhi Wei Seh Batteries & Supercaps
11 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanocomposite of Conducting Polymer and Li Metal for Rechargeable High Energy Density Batteries Lingyue Wang, Xiancheng Wang, Renming Zhan, Zhengxu Chen, Shuibin Tu, Chunhao Li, Xuerui Liu, Zhi Wei Seh, Yongming Sun ACS Applied Materials & Interfaces
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fluoride-free synthesis and long-term stabilization of MXenes Andrew Jun Yao Wong, Kang Rui Garrick Lim, Zhi Wei Seh Journal of Materials Research
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Utilization of Composite Magnesium Metal Anodes Enabled by a Magnesiophilic Coating Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Shengnan Sun, Chang Zhang, Carina Yi Jing Lim, Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Zdenek Sofer, Man-Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters
9 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXene-Based Photocatalysts and Electrocatalysts for CO2 Conversion to Chemicals Tahta Amrillah, Abdul Rohman Supandi, Vinda Puspasari, Angga Hermawan, Zhi Wei Seh Transactions of Tianjin University
1 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fundamentals of MXene synthesis Kang Rui Garrick Lim, Mikhail Shekhirev, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Yury Gogotsi, Zhi Wei Seh Nature Synthesis