Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
26 Oct 2022 SERC Institute of High Performance Computing The effects of point defect type, location, and density on the Schottky barrier height of Au/MoS2 heterojunction: a first-principles study Viacheslav Sorkin, Hangbo Zhou, Zhi Gen Yu, Kah-Wee Ang, Yong-Wei Zhang Scientific Reports
1 Jun 2022 SERC Institute of High Performance Computing Wafer-scale solution-processed 2D material analog resistive memory array for memory-based computing Baoshan Tang, Hasita Veluri, Yida Li, Zhi Gen Yu, Moaz Waqar, Jin Feng Leong, Maheswari Sivan, Evgeny Zamburg, Yong-Wei Zhang, John Wang, Aaron V-Y. Thean Nature Communications
15 Dec 2021 SERC Institute of High Performance Computing Irradiation-Induced Defects and Their Effects on the Electronic Structures in T-Carbon Yu Cao, Chao Zhang, Yin Liu, Bing-Sheng Li, Zhi Gen Yu, Yong-Wei Zhang The Journal of Physical Chemistry C
8 Dec 2021 SERC Institute of High Performance Computing Carbon allotropes consisting of rings and cubes (Pending publish) Hua-Jin Hu, Chao Zhang, Junying Guo, Xian-Yong Ding, Qingping Wang, Yong-Wei Zhang, Zhi Gen Yu Diamond and Related Materials
18 Aug 2021 SERC Institute of High Performance Computing Bct-C5: A new body-centered tetragonal carbon allotrope (Pending publish) Chao Zhang, Yu Cao, Yin Liu, Hua-Jin Hu, Zhi Gen Yu, Yong-Wei Zhang Diamond and Related Materials
9 Aug 2021 SERC Institute of High Performance Computing Synergizing Cu dimers and N atoms in graphene towards an active catalyst for hydrogen evolution reaction Jing Yang, Zhi Gen Yu, Yong-Wei Zhang Nanoscale Advances
7 Jun 2021 SERC Institute of High Performance Computing Recent progress on 2D materials-based artificial synapses Chao Zhang, Hangbo Zhou, Shuai Chen, Gang Zhang, Zhi Gen Yu, DongZhi Chi, Yong-Wei Zhang, Kah-Wee Ang Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences
17 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electronic-reconstruction-enhanced hydrogen evolution catalysis in oxide polymorphs Yangyang Li, Zhi Gen Yu, Ling Wang, Yakui Weng, Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Kun Han, Haijun Wu, Xiaojiang Yu, Lai Mun Wong, Dongyang Wan, Xiao Renshaw Wang, Jianwei Chai, Yong-Wei Zhang, Shijie Wang, John Wang, Andrew T. S. Wee, Mark B. H. Breese, Stephen J. Pennycook, Thirumalai Venkatesan, Shuai Dong, Jun Min Xue, Jingsheng Chen Nature Communications
2 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metal–organic framework-derived hierarchical MoS2/CoS2 nanotube arrays as pH-universal electrocatalysts for efficient hydrogen evolution Baoshan Tang, Weifeng Yang, Zhi Gen Yu, Yaoxin Zhang, Chunhua Tang, Hwee Leng Seng, Zhi Wei Seh, Yong-Wei Zhang, Stephan John Pennycook, Hao Gong Journal of Materials Chemistry A