Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
18 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research DSAL: Deeply Supervised Active Learning from Strong and Weak Labelers for Biomedical Image Segmentation Ziyuan Zhao, Zeng Zeng, Kaixin Xu, Cen Chen, Cuntai Guan
24 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Robust Train Component Detection with Cascade Convolutional Neural Networks based on Structure Knowledge Fan Wu, Zhongyao Cheng, Juelin Zhu, Cen Chen, Xiaoxi Yu, Yue Li, Zeng Zeng
10 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research A Hybrid Deep Learning Based Framework for Component Defect Detection of Moving Trains Cen Chen, Kenli Li, Zhongyao Cheng, Francesco Piccialli, Steven C. H. Hoi, Zeng Zeng
30 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Sea-Net: Squeeze-And-Excitation Attention Net For Diabetic Retinopathy Grading Ziyuan Zhao, Kartik Chopra, Zeng Zeng, Xiaoli Li
22 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Attention-Aware Encoder–Decoder Neural Networks for Heterogeneous Graphs of Things Li Yangfan, Chen Cen, Duan Minggang, Zeng Zeng
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Deeply Supervised Active Learning for Finger Bones Segmentation Ziyuan Zhao, Xiaoyan Yang, Bharadwaj Veeravalli, Zeng Zeng
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Phase Cross-modal Learning for Noninvasive Gene Mutation Prediction in Hepatocellular Carcinoma Jiapan Gu, Ziyuan Zhao, Zeng Zeng, Yuzhe Wng, Zhengyiren Qiu, Bharadwaj Veeravalli, Brian Kim Poh Goh, Glenn Kunnath Bonney, Krishnakumar Madhavan, Chan Wan Ying, Lim Kheng Choon, Thng Choon Hua, Pierce KH Chow
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Instance Multi-Label Learning for Gene Mutation Prediction in Hepatocellular Carcinoma Kaixin Xu, Ziyuan Zhao, Jiapan Gu, Zeng Zeng, Chan Wan Ying, Lim Kheng Choon, Thng Choon Hua, Pierce KH Chow
1 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Target Deep Learning for Algal Detection and Classification Qian Peisheng, Zhao Ziyuan, Zeng Zeng
19 Jun 2020 SERC Institute for Infocomm Research Exploring Structural Knowledge for Automated Visual Inspection of Moving Trains Cen Chen, Xiaofeng Zou, Zeng Zeng, Zhongyao Cheng, Le Zhang, Steven C. H. Hoi
1 May 2020 SERC Institute for Infocomm Research Citywide Traffic Flow Prediction Based on Multiple Gated Spatio-temporal Convolutional Neural Networks Cen Chen, Kenli Li, Sin G. Teo, Xiaofeng Zou, Keqin Li, Zeng Zeng
27 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research FaultNet: Faulty Rail-Valves Detection using Deep Learning and Computer Vision Ramanpreet Pahwa, Jin Chao, Jestine Paul, Yiqun Li, Tin Lay Nwe Ma, Shudong Xie, Ashish James, Arulmurugan Ambikapathi, Zeng Zeng, Vijay Chandrasekhar
26 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Nonlinear Regression via Deep Negative Correlation Learning Zhang Le, Zenglin Shi, Ming-Ming Cheng, Yun Liu, Jia-Wang Bian, Joey Tianyi Zhou, Guoyan Zheng, Zeng Zeng
12 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research ResHNet: Spectrograms Based Efficient Heart Sounds Classification Using Stacked Residual Networks Askhaya Balamurugan, Sin G. Teo, Jianxi Yang, Zhongbo Peng, Xulei Yang, Zeng Zeng
3 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Learning of Multi-Dimensional Analog Circuits Through Generative Adversarial Network (GAN) Raju Salahuddin, Rahul Dutta, Ashish James, Chemmanda John Leo, Yong-Joon Jeon, Balagopal Unnikrishnan, Foo Chuan Sheng, Zeng Zeng, Kevin Tshun Chuan Chai, Vijay Ramaseshan Chandrasekhar
2 Jun 2019 SERC Institute for Infocomm Research Semi Supervised Learning of Multi-Dimensional Analog Circuits Rahul Dutta, Salahuddin Raju, Ashish James, Bruno Lecouat, Chemmanda John Leo, Yong-Joon Jeon, Balagopal Unnikrishnan, Chuan Sheng Foo, Zeng Zeng, Kevin Tshun Chuan Chai, Vijay Chandrasekhar
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research A Deep Learning Approach for Sleep-Wake Detection from HRV and Accelerometer Data Jiyan Wu, Zhenghua Chen, Min Wu, Jie Ding, Zeng Zeng, Karl Surmarcz, Xiaoli Li
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research 3D Inception U-Net for Aorta Segmentation using Computed Tomography Cardiac Angiography Savitha Rani Ravichandran, Balaji Nataraj, Su Huang, Zhiliang Qin, Zhongkang Lu, Akie Katsuki, Weimin Huang, Zeng Zeng
1 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research Two-stage pneumonia detection through object detection and patch classification Yiling Chong, Sin G. Teo, Zeng Zeng
1 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research Bone Age Assessment based on Finger joint Localization Xiaoman Zhang, Ziyuan Zhao, Cen Chen, Songyou Peng, Min Wu, Zhongyao Cheng, Sin G. Teo, Le Zhang, Zeng Zeng
1 Feb 2019 SERC Institute for Infocomm Research Gated Residual Recurrent Graph Neural Networks for Traffic Prediction Cen Chen, Kenli Li, Sin Teo, Xiaofeng Zou, Jie Wang, Zeng Zeng
12 Dec 2018 SERC Institute for Infocomm Research TrackNet - A Deep Learning Based Fault Detection for Railway Track Inspection James Ashish, Jie Wang, Xulei Yang, Chenghao Ye, Bao Ngan Nguyen, Yuxin Lou, Yi Su, Vijay Chandrasekhar, Zeng Zeng
20 Nov 2018 SERC Institute for Infocomm Research Exploiting Spatio-Temporal Correlations with Multiple 3D Convolutional Neural Networks for Citywide Vehicle Flow Prediction Cen Chen, Kenli Li, Sin G. Teo, Guizi Chen, Xiaofeng Zou, Xulei Yang, Ramaseshan C. Vijay, Jiashi Feng, Zeng Zeng
21 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research CardioXNet: Automated Detection for Cardiomegaly Based on Deep Learning Qiwen Que, Ze Tang, Ruoshi Wang, Zeng Zeng, Jie Wang, Matthew Chua, Sin Gee Teo, Xulei Yang, Bharadwaj Veeravalli
21 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Automated Classification Using End-to-End Deep Learning Shobhit Sandeep Jaipukar, Jie Wang, Zeng Zeng, Sin Gee Teo, Bharadwaj Veeravalli, Matthew Chua
19 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Deep Learning for Practical Image Recognition: Case Study on Kaggle Competitions Xulei Yang, Zeng Zeng, Sin G. Teo, Wang Li, Vijay Chandrasekhar, Steven Hoi
1 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Cloud-of-Clouds Based Resource Provisioning Strategy for Continuous Write Applications Zeng Zeng, Bharadwaj Veeravalli, Samee Khan, Sin Teo