Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Jan 2024 SERC Institute for Infocomm Research Deep learning based CETSA feature prediction cross multiple cell lines with latent space representation (Pending publish) Shenghao Zhao, Xulei Yang, Zeng Zeng, Peisheng Qian, Ziyuan Zhao, Lingyun Dai, Nayana Prabhu, Pär Nordlund, Wai Leong Tam Scientific Reports
11 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Controlling Facial Attribute Synthesis by Disentangling Attribute Feature Axes in Latent Space qiyu wei, WEIHUA ZHENG, Yuxin Li, Zhongyao Cheng, Zeng Zeng, Xulei Yang 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
11 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research An Efficient Deep Video Model For Deepfake Detection Ruipeng Sun, Ziyuan Zhao, Li Shen, Zeng Zeng, Yuxin Li, Bharadwaj Veeravalli, Yang Xulei 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
11 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research SemiGNN-PPI: Self-Ensembling Multi-Graph Neural Network for Efficient and Generalizable Protein–Protein Interaction Prediction Ziyuan Zhao, Peisheng Qian, Xulei Yang, Zeng Zeng, Cuntai Guan, Wai Leong Tam, Xiaoli Li Proceedings of the Thirty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence
7 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Efficient Perturbation Inference and Expandable Network for continual learning Fei Du, Yun Yang, Ziyuan Zhao, Zeng Zeng Neural Networks
18 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research MANET: Mitral Annulus Point Tracking Network in Cardiac Magnetic Resonance Jianguo Chen, Xulei Yang, Shuang Leng, Ru-San Tan, Zeng Zeng, Liang Zhong 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
18 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Iterative Contrastive Learning for Single Image Raindrop Removal Yang Xulei, Qian Peisheng, Wang Li, Zhao Shenghao, Chen Cen, Li Xiaoli, Zeng Zeng 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
18 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Latent Vector Prototypes Guided Conditional Face Synthesis qiyu wei, Xulei Yang, Tong Sang, Huijiao Wang, Zou Xiaofeng, Cheng Zhongyao, Zhao Ziyuan, Zeng Zeng 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
18 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Object-Aware Self-Supervised Multi-Label Learning Xu Kaixin, Liu Liyang, Zhao Ziyuan, Zeng Zeng, Bharadwaj Veeravalli 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
18 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research ACT-NET: Asymmetric Co-Teacher Network for Semi-Supervised Memory-Efficient Medical Image Segmentation Ziyuan Zhao, Andong Zhu, Zeng Zeng, Bharadwaj Veeravalli, Cuntai Guan 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)