Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Self-Immolative DNA Nanogel Vaccine toward Cancer Immunotherapy Yuwei Hu, Shujun Gao, Hongfang Lu, Susi Tan, Feng Chen, Yujie Ke, Jackie Y. Ying Nano Letters
1 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Bio‐Inspired, Scalable, and Tri‐Mode Stimuli‐Chromic Composite for Smart Window Multifunctionality Yujie Ke, Na Li, Yan Liu, Tingting Zhu, Shancheng Wang, Yanbin Li, Gaojian Lin, Qiuting Zhang, Yuwei Hu, Zhaogang Dong, Jie Yin, Zheng Liu, Yi Long Advanced Functional Materials
6 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A pH‐Cascaded DNA Hydrogel Mediated by Reconfigurable A‐motif Duplex, i‐Motif Quadruplex, and T·A‐T Triplex Structures Yuwei Hu, Yujie Ke, Itamar Willner Advanced Functional Materials
1 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Strong Acid‐Induced DNA Hydrogel Based on pH‐Reconfigurable A‐Motif Duplex Yuwei Hu, Jackie Y. Ying Small
27 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reconfigurable A-motif, i-motif and triplex nucleic acids for smart pH-responsive DNA hydrogels Yuwei Hu, Jackie Y. Ying Materials Today
21 Mar 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Acid-Resistant and Physiological pH-Responsive DNA Hydrogel Composed of A-Motif and i-Motif toward Oral Insulin Delivery Yuwei Hu, Shujun Gao, Hongfang Lu, Jackie Y. Ying Journal of the American Chemical Society