Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Self-Immolative DNA Nanogel Vaccine toward Cancer Immunotherapy Yuwei Hu, Shujun Gao, Hongfang Lu, Susi Tan, Feng Chen, Yujie Ke, Jackie Y. Ying Nano Letters
1 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Bio‐Inspired, Scalable, and Tri‐Mode Stimuli‐Chromic Composite for Smart Window Multifunctionality Yujie Ke, Na Li, Yan Liu, Tingting Zhu, Shancheng Wang, Yanbin Li, Gaojian Lin, Qiuting Zhang, Yuwei Hu, Zhaogang Dong, Jie Yin, Zheng Liu, Yi Long Advanced Functional Materials
21 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A solar/radiative cooling dual-regulation smart window based on shape-morphing kirigami structures Shancheng Wang, Yuting Dong, Yanbin Li, Keunhyuk Ryu, Zhili Dong, Jian Chen, Zhendong Dai, Yujie Ke, Jie Yin, Yi Long Materials Horizons
6 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A pH‐Cascaded DNA Hydrogel Mediated by Reconfigurable A‐motif Duplex, i‐Motif Quadruplex, and T·A‐T Triplex Structures Yuwei Hu, Yujie Ke, Itamar Willner Advanced Functional Materials
8 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering Dynamic Structural Color Pixels at Microscales by Inhomogeneous Strain-Induced Localized Topographic Change Yujie Ke, Qifeng Ruan, Yanbin Li, Hao Wang, Hongtao Wang, Wang Zhang, Chengfeng Pan, Parvathi Nair Suseela Nair, Jie Yin, Joel K. W. Yang Nano Letters