Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Mar 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Silane-functionalized polyionenes-coated cotton fabrics with potent antimicrobial and antiviral activities Qiaohua Qiu, Chuan Yang, Yanming Wang, Cherylette Anne Alexander, Guangshun Yi, Yugen Zhang, Xiaohong Qin, Yi Yan Yang Biomaterials
7 Feb 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Surface Antimicrobial Treatment by Biocompatible, Vertically Aligned Layered Double Hydroxide Array Guangshun Yi, Shujun Gao, Hongfang Lu, Wei Zhi Khoo, Shaoqiong Liu, Shuyun Chng, Yi Yan Yang, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang Advanced Materials Interfaces
16 Dec 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Catalytic Halogen‐Exchange Fluorination of 4‐Chlorobenzaldehyde to 4‐Fluorobenzaldehyde, a Greener Process Xiukai Li, Wu Yongcai, Shi Lijuan, Yugen Zhang Asian Journal of Organic Chemistry
7 Dec 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Nanostructured Surfaces with Multimodal Antimicrobial Action Siti Nurhanna Riduan, Yugen Zhang Accounts of Chemical Research
15 Nov 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Soft Surface Nanostructure with Semi-Free Polyionic Components for Sustainable Antimicrobial Plastic Shook Pui Chan, Diane S. W. Lim, Arunmozhiarasi Armugam, Guangshun Yi, Yugen Zhang International Journal of Molecular Sciences
21 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Broad spectrum antimicrobial PDMS-based biomaterial for catheter fabrication Arunmozhiarasi Armugam, Siew Ping Teong, Diane S. W. Lim, Shook Pui Chan, Guangshun Yi, Dionis S. Yew, Cyrus W. Beh, Yugen Zhang Biomaterials Research
6 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Evaluation of the ZnO Nanopillar Surface for Disinfection Applications Siti Nurhanna Riduan, Guangshun Yi, Shujun Gao, Jeremy Pang Kern Tan, Yee Lin Tan, Yuan Yuan, Hongfang Lu, Shuyun Chng, Jin Ting Ong, Pei Yun Hon, Mohammad Yazid Abdad, Shawn Vasoo, Brenda SP Ang, Yi Yan Yang, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang ACS Applied Bio Materials
29 Aug 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Nanostructured Copper Surface Kills ESKAPE Pathogens and Viruses in Minutes Guangshun Yi, Siti Nurhanna Riduan, Arunmozhiarasi Armugam, Jin Ting Ong, Pei Yun Hon, Mohammad Yazid Abdad, Shawn Vasoo, Brenda SP Ang, Yugen Zhang ChemMedChem
27 Jul 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Recent Advances of Zinc‐based Antimicrobial Materials Siti Nurhanna Riduan, Yugen Zhang Chemistry – An Asian Journal
15 Jul 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Molecular Design of 3D Porous Carbon Framework via One‐Step Organic Synthesis Jinquan Wang, Xinpu Fu, Ning Yan, Yugen Zhang ChemSusChem