Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Jul 2024 SERC Institute of Microelectronics Variable range hopping-assisted parasitic channel leakage in AlN/GaN/AlGaN HEMTs on Si (Pending publish) Siyu Liu, Yihao Zhuang, Hanchao Li, Qingyun Xie, Yue Wang, Hanlin Xie, Kumud Ranjan, Geok Ing Ng Applied Physics Letters
26 Jun 2024 SERC Science and Engineering Research Council A Spatiotemporal Excitation Classifier Head for Action Recognition Applications (Pending publish) Dinh NguyenVan, Siying Liu, Vicky Sintunata, Yue Wang, Jack Ho, ZhaoYong Lim, Ryan Lee, Karianto Leman IEEE Conference on Artificial Intelligence
9 Nov 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Silk Fibroin Encapsulated Icariin Nanoparticles Mitigate Bisphenol A‐Induced Spermatogenesis Dysfunction Chunyan Fang, Yaodong You, Fan Luo, Zheng Li, Yifeng Shen, Fangyue Wang, Jingyi Zhang, Ren‐You Gan, Yulong Ye Advanced Healthcare Materials
7 Jul 2023 BMRC Infectious Disease Labs Water-Mediated In Situ Fabrication of CuI Nanoparticles on Flexible Cotton Fabrics as a Sustainable and Skin-Compatible Coating with Broad-Spectrum Antimicrobial Efficacy Adrielle Xianwen Chen, Huan Yi Lau, Jye Yng Teo, Yanming Wang, Darryl Zhi Yong Choong, Yue Wang, He-Kuan Luo, Yi Yan Yang, Ning Li ACS Applied Nano Materials
10 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research CLC-Net: Contextual and local collaborative network for lesion segmentation in diabetic retinopathy images Xiyue Wang, Yuqi Fang, Sen Yang, Delong Zhu, Minghui Wang, Jing Zhang, Jun Zhang, Jun Cheng, Kai-yu Tong, Xiao Han Neurocomputing
28 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Revealing the Intrinsic Uneven Electrochemical Reactions of Li Metal Anode in Ah‐Level Laminated Pouch Cells Xiangrui Duan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Xueting Liu, Mintao Wan, Junmou Du, Renming Zhan, Wenyu Wang, Yuanjian Li, Shuibin Tu, Yue Shen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Functional Materials
11 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanocomposite of Conducting Polymer and Li Metal for Rechargeable High Energy Density Batteries Lingyue Wang, Xiancheng Wang, Renming Zhan, Zhengxu Chen, Shuibin Tu, Chunhao Li, Xuerui Liu, Zhi Wei Seh, Yongming Sun ACS Applied Materials & Interfaces
4 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research GCRC: A New MRC Dataset from Gaokao Chinese for Explainable Evaluation Hongye Tan, Xiaoyue Wang, Yu Ji, Ru Li, Xiaoli Li, Zhiwei Hu, Yunxiao Zhao, Xiaoqi Han ACL
11 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Addressing the Low Solubility of a Solid Electrolyte Interphase Stabilizer in an Electrolyte by Composite Battery Anode Design Xiancheng Wang, Lin Fu, Renming Zhan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Mintao Wan, Xing-Long Wu, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun ACS Applied Materials & Interfaces
3 Jan 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans Ubiquitin and Heat Shock Factor-Type Transcriptional Factors Are Involved in 2-Dodecenoic Acid-Mediated Inhibition of Hyphal Growth Dongliang Yang, Yanling Hu, Zixin Yin, Qianru Gao, Yuqian Zhang, Fong Yee Chan, Guisheng Zeng, Lixing Weng, Lianhui Wang, Yue Wang