Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
11 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Addressing the Low Solubility of a Solid Electrolyte Interphase Stabilizer in an Electrolyte by Composite Battery Anode Design Xiancheng Wang, Lin Fu, Renming Zhan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Mintao Wan, Xing-Long Wu, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun
3 Jan 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans Ubiquitin and Heat Shock Factor-Type Transcriptional Factors Are Involved in 2-Dodecenoic Acid-Mediated Inhibition of Hyphal Growth Dongliang Yang, Yanling Hu, Zixin Yin, Qianru Gao, Yuqian Zhang, Fong Yee Chan, Guisheng Zeng, Lixing Weng, Lianhui Wang, Yue Wang
20 Dec 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology PP2A-Like Protein Phosphatase (Sit4) Regulatory Subunits, Sap155 and Sap190, Regulate Candida albicans’ Cell Growth, Morphogenesis, and Virulence Jianli Sang, Qi Han, Chaoying Pan, Yueqing Wang, Linpeng Zhao, Yue Wang
10 Jun 2019 BMRC Bioprocessing Technology Institute Dok3–protein phosphatase 1 interaction attenuates Card9 signaling and neutrophil-dependent antifungal immunity Jia Tong Loh, Shengli Xu, Jian Xin Huo, Susana Soo-Yeon Kim, Yue Wang, Kong-Peng Lam
29 Oct 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans gains azole resistance by altering sphingolipid composition Jiaxin Gao, Haitao Wang, Zeyao Li, Ada Hang-Heng Wong, Yi-Zheng Wang, Yahui Guo, Xin Lin, Guisheng Zeng, Haoping Liu, Yue Wang, Jianbin Wang
14 Oct 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans possess a highly versatile and dynamic high‐affinity iron transport system important for its commensal‐pathogenic lifestyle Zeinab Mamouei, Guisheng Zeng, Yan‐Ming Wang, Yue Wang
1 Jun 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enhancing circular dichroism by super chiral hot spots from a chiral metasurface with apexes Zeng Wang, Bing Hong Teh, Yue Wang, Giorgio Adamo, Jinghua Teng, Handong Sun
21 Aug 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology MIG1 Regulates Resistance of Candida albicans against the Fungistatic Effect of Weak Organic Acids Norman Pavelka, Fabien Cottier, Alrina Shin Min Tan, Xiaoli Xu, Yue Wang
23 Jul 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology New “haploid biofilm model” unravels IRA2 as a novel regulator of Candida albicans biofilm formation Chaminda Jayampath Seneviratne, Guisheng Zeng, Thuyen Truong, Sarah Sze, Wah Wong, Lakshman Samaranayake, Fong Yee Chan, Yan-Ming Wang, Haitao Wang, Jiaxin Gao, Yue Wang
15 Jun 2015 SERC Institute for Infocomm Research Guided anchor data extraction and registration from incomplete and noisy scanned surface Wenyu Chen, Wei Xiong, Yue Wang, Shue Ching Chia, Weimin Huang, Jiayin Zhou
24 Jan 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Cell Cycle-Independent Phospho-Regulation of Fkh2 during Hyphal Growth Regulates Candida albicans Pathogenesis Ian M. Sudbery, Jamie A. Greig, Jonathan P. Richardson, Yue Wang, Peter E. Sudbery, Julian R. Naglik, Xiaorong Lin
22 Jan 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Bimodal Influence of Vitamin D in Host Response to Systemic Candida Infection—Vitamin D Dose Matters Sharada Ravikumar, Joan Hui Juan Lim, Yan-Ming Wang, Thomas Paulraj Thamboo, Lufei Chengchen, Lizhen Ong, Jinmiao Chen, Jessamine Geraldine Goh, Sen Hee Tay, Mar Soe Win, Winnie Leong, Wee Joo Chng, Motomi Osato, Mihai G. Netea, Yue Wang, Louis Yi Ann Chai, Ai Leng Khoo, Titus Lau, Roger Foo, Haris Mirza, Kevin Shyong Wei Tan, Sunil Sethi
21 Aug 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Regulation of Rfa2 phosphorylation in response to genotoxic stress in Candida albicans Jiaxin Gao, Haitao Wang, Ada Hang-Heng Wong, Guisheng Zeng, Zhenxing Huang, Yanming Wang, Jianli Sang, Yue Wang
28 Feb 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Insulin-stimulated leptin secretion requires calcium and PI3K/Akt activation Yue Wang, Yusuf Ali, Chun‑Yan Lim, Wanjin Hong, Zhiping P. Pang, Weiping Han
30 Jan 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology One-step targeted gene deletion in Candida albicans haploids Guisheng Zeng, Yan-Ming Wang, Fong Yee Chan, Yue Wang
10 Oct 2013 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Fungal Adenylyl Cyclase Acts As a Signal Sensor and Integrator and Plays a Central Role in Interaction with Bacteria Yue Wang, William E. Goldman
22 Sep 2013 SERC Institute for Infocomm Research Cascaded Shape Regression for Automatic Prostate Segmentation from Extracorporeal Ultrasound Images Jierong Cheng, Wei Xiong, Ying Gu, Shue Ching Chia, Yue Wang