Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
28 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Revealing the Intrinsic Uneven Electrochemical Reactions of Li Metal Anode in Ah‐Level Laminated Pouch Cells Xiangrui Duan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Xueting Liu, Mintao Wan, Junmou Du, Renming Zhan, Wenyu Wang, Yuanjian Li, Shuibin Tu, Yue Shen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Functional Materials
11 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanocomposite of Conducting Polymer and Li Metal for Rechargeable High Energy Density Batteries Lingyue Wang, Xiancheng Wang, Renming Zhan, Zhengxu Chen, Shuibin Tu, Chunhao Li, Xuerui Liu, Zhi Wei Seh, Yongming Sun ACS Applied Materials & Interfaces
4 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research GCRC: A New MRC Dataset from Gaokao Chinese for Explainable Evaluation Hongye Tan, Xiaoyue Wang, Yu Ji, Ru Li, Xiaoli Li, Zhiwei Hu, Yunxiao Zhao, Xiaoqi Han ACL
11 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Addressing the Low Solubility of a Solid Electrolyte Interphase Stabilizer in an Electrolyte by Composite Battery Anode Design Xiancheng Wang, Lin Fu, Renming Zhan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Mintao Wan, Xing-Long Wu, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun ACS Applied Materials & Interfaces
3 Jan 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans Ubiquitin and Heat Shock Factor-Type Transcriptional Factors Are Involved in 2-Dodecenoic Acid-Mediated Inhibition of Hyphal Growth Dongliang Yang, Yanling Hu, Zixin Yin, Qianru Gao, Yuqian Zhang, Fong Yee Chan, Guisheng Zeng, Lixing Weng, Lianhui Wang, Yue Wang
20 Dec 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology PP2A-Like Protein Phosphatase (Sit4) Regulatory Subunits, Sap155 and Sap190, Regulate Candida albicans’ Cell Growth, Morphogenesis, and Virulence Jianli Sang, Qi Han, Chaoying Pan, Yueqing Wang, Linpeng Zhao, Yue Wang Frontiers in Microbiology
10 Jun 2019 BMRC Bioprocessing Technology Institute Dok3–protein phosphatase 1 interaction attenuates Card9 signaling and neutrophil-dependent antifungal immunity Jia Tong Loh, Shengli Xu, Jian Xin Huo, Susana Soo-Yeon Kim, Yue Wang, Kong-Peng Lam Journal of Clinical Investigation
29 Oct 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans gains azole resistance by altering sphingolipid composition Jiaxin Gao, Haitao Wang, Zeyao Li, Ada Hang-Heng Wong, Yi-Zheng Wang, Yahui Guo, Xin Lin, Guisheng Zeng, Haoping Liu, Yue Wang, Jianbin Wang Nature Communications
23 Oct 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology A CRISPR–Cas9-based gene drive platform for genetic interaction analysis in Candida albicans Rebecca S. Shapiro, Alejandro Chavez, Caroline B. M. Porter, Meagan Hamblin, Christian S. Kaas, James E. DiCarlo, Guisheng Zeng, Xiaoli Xu, Alexey V. Revtovich, Natalia V. Kirienko, Yue Wang, George M. Church, James J. Collins Nature Microbiology
14 Oct 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans possess a highly versatile and dynamic high‐affinity iron transport system important for its commensal‐pathogenic lifestyle Zeinab Mamouei, Guisheng Zeng, Yan‐Ming Wang, Yue Wang Molecular Microbiology