Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
6 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Evaluation of the ZnO Nanopillar Surface for Disinfection Applications Siti Nurhanna Riduan, Guangshun Yi, Shujun Gao, Jeremy Pang Kern Tan, Yee Lin Tan, Yuan Yuan, Hongfang Lu, Shuyun Chng, Jin Ting Ong, Pei Yun Hon, Mohammad Yazid Abdad, Shawn Vasoo, Brenda SP Ang, Yi Yan Yang, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang ACS Applied Bio Materials
5 Feb 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging pH-Degradable Polymers as Impermanent Antimicrobial Agents for Environmental Sustainability Diane S. W. Lim, Yuan Yuan, Yugen Zhang ACS Applied Bio Materials
12 Oct 2020 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Rational design of Gram-specific antimicrobial imidazolium tetramers to combat MRSA Yugen Zhang, Yuan Yuan, Weiwei Shi, Ruihua Li, Diane Lim, Arunmozhiarasi Armugam ACS Biomaterials Science & Engineering
4 Sep 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Copolymers with both soft and rigid cationic rings as highly selective antimicrobials to combat antibiotic resistant microbes and biofilms Yuan Yuan, Shuang Liang, Jiangbi Li, Shaokun Zhang, Yugen Zhang Journal of Materials Chemistry B
15 Aug 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Structural design of microbicidal cationic oligomers and their synergistic interaction with azoles against Candida albicans Yuan Yuan, Feng Zhou, Haibin Su, Yugen Zhang Scientific Reports
22 Jul 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Microbicide surface nano-structures Guangshun Yi, Siti Nurhanna Riduan, Yuan Yuan, Yugen Zhang Critical Reviews in Biotechnology
18 Apr 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology pH-Degradable imidazolium oligomers as antimicrobial materials with tuneable loss of activity Yuan Yuan, Diane S W Lim, Hong Wu, Hongfang Lu, Yiran Zheng, Andrew C A Wan, Jackie Y Ying, Yugen Zhang Biomaterials Science
18 Apr 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology pH-Degradable imidazolium oligomers as antimicrobial materials with tuneable loss of activity Yuan Yuan, Diane S. W. Lim, Hong Wu, Hong F. Lu, Yiran Zheng, Andrew C. A. Wan, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang Biomaterials Science
11 Dec 2018 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology ZIF nano-dagger coated gauze for antibiotic-free wound dressing Yuan Yuan, Hong Wu, Hongfang Lu, Yiran Zheng, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang Chemical Communications
11 Dec 2018 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Redox active Zn/ZnO duo generating superoxide (O-2(-)) and H2O2 under all conditions for environmental sanitation Guangshun Yi, Xiukai Li, Yuan Yuan, Yugen Zhang Environmental Science: Nano