Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research Dual-View Preference Learning for Adaptive Recommendation Zhongzhou Liu, Yuan Fang, Min Wu IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
19 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Mitigating Popularity Bias for Users and Items with Fairness-centric Adaptive Recommendation Zhongzhou Liu, Yuan Fang, Min Wu ACM Transactions on Information Systems
11 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Prediction of Synthetic Lethal Interactions in Human Cancers using Multi-view Graph Auto-Encoder Zhifeng Hao, Di Wu, Yuan Fang, Min Wu, Ruichu Cai, Xiaoli Li IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
27 Apr 2021 SERC Institute of Microelectronics A 75.3 pJ/b Ultra-Low Power MEMS-Based FSK Transmitter in ISM-915 MHz Band for Pico-IoT Applications Kai Tang, Chuanshi Yang, Zhongyuan Fang, Wensong Wang, Nan Wang, Yao Zhu, Eldwin Jiaqiang Ng, Chun-Huat Heng, Yuanjin Zheng 2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)
7 May 2020 SERC Institute for Infocomm Research mg2vec: Learning Relationship-Preserving Heterogeneous Graph Representations via Metagraph Embedding Wentao Zhang, Yuan Fang, Zemin Liu, Min Wu, Xinming Zhang IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
24 Jun 2019 SERC Institute for Infocomm Research Metagraph-based Learning on Heterogeneous Graphs Yuan Fang, Wenqing Lin, Vincent W. Zheng, Min Wu, Kevin Chen-Chuan Chang, Xiaoli Li IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
17 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research REGION AVERAGE POOLING FOR CONTEXT-AWARE OBJECT DETECTION Jie Lin, Yuan Fang, Kingsley Kuan, Gaurav Manek, Vijay Chandrasekhar 2017 IEEE International Conference on Image Processing
1 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Basket-Sensitive Personalized Item Recommendation Yuan Fang, Hady W. Lauw, Duc-Trong Le IJCAI
1 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Object Detection Meets Knowledge Graphs Yuan Fang, Kingsley Kuan, Jie Lin, Cheston Tan, Vijay Chandrasekhar IJCAI
8 Jul 2017 SERC Institute for Infocomm Research Disease gene classification with metagraph representations Sezin Kircali Ata, Yuan Fang, Min Wu, Xiao-Li Li, Xiaokui Xiao Methods