Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
6 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Liquid-Metal-Printed Ultrathin Oxides for Atomically Smooth 2D Material Heterostructures Yiyu Zhang, Dasari Venkatakrishnarao, Michel Bosman, Wei Fu, Sarthak Das, Fabio Bussolotti, Rainer Lee, Siew Lang Teo, Ding Huang, Ivan Verzhbitskiy, Zhuojun Jiang, Zhuoling Jiang, Jianwei Chai, Shi Wun Tong, Zi-En Ooi, Calvin Pei Yu Wong, Yee Sin Ang, Kuan Eng Johnson Goh, Chit Siong Lau ACS Nano
23 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research COMET: Convolutional Dimension Interaction for Collaborative Filtering Zhuoyi Lin, Lei Feng, Xingzhi Guo, Yu Zhang, Rui Yin, Chee Keong Kwoh, Chi Xu ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors (Pending publish) Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
10 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research DP-IINK: A Framework for Drift Prediction With Inter- and Intranode Knowledge Transfer With Less Data Yu Zhang, Tanaya Chaudhuri, Pan Liu, Lu Wang, Min Wu, Xiaoli Li IEEE Sensors Journal
29 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Domain Generalization via Selective Consistency Regularization for Time Series Classification Wenyu Zhang, Mohamed Ragab, Chuan-Sheng Foo 2022 26th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)
16 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research Few-Shot Adaptation of Pre-Trained Networks for Domain Shift Wenyu Zhang, Li Shen, Wanyue Zhang, Chuan-Sheng Foo Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence
24 Feb 2022 SERC Institute for Infocomm Research Conditional Contrastive Domain Generalization for Fault Diagnosis Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Wenyu Zhang, Emadeldeen Eldele, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
25 Oct 2021 SERC Institute for Infocomm Research Hybrid physics-based and data-driven modeling with calibrated uncertainty for lithium-ion battery degradation diagnosis and prognosis Jing Lin, Yu Zhang, Edwin Khoo NeurIPS 2021 Workshop on Tackling Climate Change with Machine Learning
31 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research An Evaluation of Anomaly Detection and Diagnosis in Multivariate Time Series Astha Garg, Wenyu Zhang, Jules Samaran, Savitha Ramasamy, Chuan-Sheng Foo IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
16 Aug 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Chromatin interaction neural network (ChINN): a machine learning-based method for predicting chromatin interactions from DNA sequences Fan Cao, Yu Zhang, Yichao Cai, Sambhavi Animesh, Ying Zhang, Semih Can AKINCILAR, Yan Ping Loh, Xinya Li, Wee Joo Chng, Vinay Tergaonkar, Chee Keong Kwoh, Melissa J. Fullwood Genome Biology