Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Mitigating Concentration Polarization through Acid–Base Interaction Effects for Long-Cycling Lithium Metal Anodes Junmou Du, Xiangrui Duan, Wenyu Wang, Guocheng Li, Chunhao Li, Yuchen Tan, Mintao Wan, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Nano Letters
28 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Revealing the Intrinsic Uneven Electrochemical Reactions of Li Metal Anode in Ah‐Level Laminated Pouch Cells Xiangrui Duan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Xueting Liu, Mintao Wan, Junmou Du, Renming Zhan, Wenyu Wang, Yuanjian Li, Shuibin Tu, Yue Shen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Functional Materials
23 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Paradigm of Calendaring‐Driven Electrode Microstructure for Balanced Battery Energy Density and Power Density Renming Zhan, Dongsheng Ren, Shiyu Liu, Zhengxu Chen, Xuerui Liu, Wenyu Wang, Lin Fu, Xiancheng Wang, Shuibin Tu, Yangtao Ou, Hanlong Ge, Andrew Jun Yao Wong, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Energy Materials
10 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Calibrating Class Weights with Multi-Modal Information for Partial Video Domain Adaptation Xiyu Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Kezhi Mao Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia
17 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in Tunable Metasurfaces: Materials, Design, and Applications Omar A. M. Abdelraouf, Ziyu Wang, Hailong Liu, Zhaogang Dong, Qian Wang, Ming Ye, Xiao Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu ACS Nano
17 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Stable interphase chemistry of textured Zn anode for rechargeable aqueous batteries Jindi Wang, Bao Zhang, Zhao Cai, Renming Zhan, Wenyu Wang, Lin Fu, Mintao Wan, Run Xiao, Yangtao Ou, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Hong Li, Yongming Sun Science Bulletin
5 Jan 2022 SERC Institute of Microelectronics Silicon Isolation Trench Integration for the 4-stack Memory Wafer Xiangyu Wang, Masaya Kawano, B.S.S. Chandra Rao 2021 IEEE 23rd Electronics Packaging Technology Conference (EPTC)
23 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Feature selection and domain adaptation for cross-machine product quality prediction Yu Wang, Wei Cui, Nhu Khue Vuong, Zhenghua Chen, Yu Zhou, Min Wu Journal of Intelligent Manufacturing
10 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics One-step TSV process development for 4-layer wafer stacked DRAM Masaya Kawano, Xiang-Yu Wang, Qin Ren, Woon-Leng Loh, BSS. Chandra Rao, King-Jien Chui 2021 IEEE 71st Electronic Components and Technology Conference (ECTC)
10 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Dielectric Materials Characterization for Hybrid Bonding Vivek Chidambaram, Prayudi Lianto, Xiangyu Wang, Gilbert See, Nicholas Wiswell, Masaya Kawano 2021 IEEE 71st Electronic Components and Technology Conference (ECTC)