Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Additive manufacturing of high-strength and ductile high entropy alloy CoCrFeNiW0.2 composites via laser powder bed fusion and post-annealing Chee Koon Ng, Kewu Bai, Delvin Wuu, Kwang Boon Lau, Jing Jun Lee, Augustine Kok Heng Cheong, Fengxia Wei, Baisong Cheng, Pei Wang, Dennis Cheng Cheh Tan, Yong-Wei Zhang Journal of Alloys and Compounds
9 Aug 2021 SERC Institute of High Performance Computing Synergizing Cu dimers and N atoms in graphene towards an active catalyst for hydrogen evolution reaction Jing Yang, Zhi Gen Yu, Yong-Wei Zhang Nanoscale Advances
17 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electronic-reconstruction-enhanced hydrogen evolution catalysis in oxide polymorphs Yangyang Li, Zhi Gen Yu, Ling Wang, Yakui Weng, Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Kun Han, Haijun Wu, Xiaojiang Yu, Lai Mun Wong, Dongyang Wan, Xiao Renshaw Wang, Jianwei Chai, Yong-Wei Zhang, Shijie Wang, John Wang, Andrew T. S. Wee, Mark B. H. Breese, Stephen J. Pennycook, Thirumalai Venkatesan, Shuai Dong, Jun Min Xue, Jingsheng Chen Nature Communications
2 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metal–organic framework-derived hierarchical MoS2/CoS2 nanotube arrays as pH-universal electrocatalysts for efficient hydrogen evolution Baoshan Tang, Weifeng Yang, Zhi Gen Yu, Yaoxin Zhang, Chunhua Tang, Hwee Leng Seng, Zhi Wei Seh, Yong-Wei Zhang, Stephan John Pennycook, Hao Gong Journal of Materials Chemistry A
10 Jun 2015 SERC Institute of High Performance Computing An experimental and simulation study on build thickness dependent microstructure for electron beam melted Ti-6Al-4V Xipeng Tan, Yihong Kok, Yu Jun Tan, Guglielmo Vastola, Qing Xiang Pei, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang, Kak Fai Leong, Chee Kai Chua Journal of Alloys and Compounds
26 Feb 2015 SERC Institute of High Performance Computing Unique features of laterally aligned GeSi nanowires self-assembled on the vicinal Si (001) surface misoriented toward the [100] direction Tong Zhou, Guglielmo Vastola, Yong-Wei Zhang, Qijun Ren, Yongliang Fan, Zhenyang Zhong Nanoscale
18 Dec 2014 SERC Institute of High Performance Computing Modeling and control of remelting in high-energy beam additive manufacturing Guglielmo Vastola, Gang Zhang, Qin Xiang Pei, Yong-Wei Zhang Additive Manufacturing
19 Jan 2011 SERC Institute of High Performance Computing Metal-functionalized single-walled graphitic carbon nitride nanotubes: a first-principles study on magnetic property Hui Pan, Yong-Wei Zhang, Vivek B Shenoy, Huajian Gao Nanoscale Research Letters