Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Incomplete Phase Metasurface for Wavefront Reconstruction (Pending publish) Qiyao Liu, Zhengtong Liu, Xuezhi Ma, Jie Deng, Chen Zhang, Zhenmin Chen, Arash Nemati, Sui Kit Ng, Sergey Gorelik, Siew Lang Teo, Rong Ji, Meng Zhao, Leonard Verano Gonzaga, Hong Liu, Fuyong Yue, Shaohua Yu, Yu Luo, Qian Wang ACS Photonics
16 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fluorescence switching of natural fibers with in-situ formation of gold nanoclusters Yong Yu, Ying Chuan Tan, Gorelik Sergey, Yihao Leow, Hui Ru Tan, Chi-Lik Ken Lee, Qiang Zhu, Enyi Ye, Le Yang, Dan Kai Industrial Crops and Products
25 Mar 2023 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Nano‐Strategies for Lignin Biomaterials toward Cancer Therapy Thenapakiam Sathasivam, Jing Kai, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Debbie Xiang Yun Soo, Qiang Zhu, Jasmeen Merzaban, Dan Kai Advanced Healthcare Materials
15 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Interaction Control for Tool Manipulation on Deformable Objects Using Tactile Feedback Hanwen Zhang, Zeyu Lu, Wenyu Liang, Haoyong Yu, Yao Mao, Yan Wu IEEE Robotics and Automation Letters
28 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research Reinforcement learning under temporal logic constraints as a sequence modeling problem Daiying Tian, Hao Fang, Qingkai Yang, Haoyong Yu, Wenyu Liang, Yan Wu Robotics and Autonomous Systems
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hydrogel‐Based Flexible Electronics Lixuan Hu, Pei Lin Chee, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Chuanqian Shi, Ren Yan, Zhuoqi Yao, Xuewen Shi, Jiacai Zhi, Dan Kai, Hai‐Dong Yu, Wei Huang Advanced Materials
6 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering A tough, biodegradable and water-resistant plastic alternative from coconut husk Yihao Leow, Veronica Sequerah, Ying Chuan Tan, Yong Yu, Eric Charles Peterson, Changyun Jiang, Zheng Zhang, Le Yang, Xian Jun Loh, Dan Kai Composites Part B: Engineering
19 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Antioxidative and Anti‐UV Lignin Carrier for Peptide Delivery Pei Lin Chee, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Ying Chuan Tan, Enyi Ye, Dan Kai, Xian Jun Loh Macromolecular Chemistry and Physics
19 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Task-related brain functional network reconfigurations relate to motor recovery in chronic subcortical stroke Hsiao-Ju Cheng, Kwun Kei Ng, Xing Qian, Fang Ji, Zhong kang Lu, Wei Peng Teo, Xin Hong, Fatima Ali Nasrallah, Kai Keng Ang, Kai-Hsiang Chuang, Cuntai Guan, Haoyong Yu, Effie Chew, Juan Helen Zhou Scientific Reports
4 Mar 2021 SERC Institute for Infocomm Research Time-Synchronized Control for Disturbed Systems Dongyu Li, Keng Peng Tee, Lihua Xie, Haoyong Yu IEEE Transactions on Cybernetics